Rządowy Fundusz Polski Ład

czwartek, 03 marzec 2022

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – PIERWSZA EDYCJA PILOTAŻOWEGO NABORU WNIOSKÓW

W marcu 2022r. Gmina Łapy otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2021 na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy” składające się z następujących przedsięwzięć:

 1. Przebudowa ul. Polnej w Uhowie
 2. Przebudowa ul. 1-go Maja w Uhowie
 3. Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach
 4. Przebudowa dróg na Osiedlu Cukrowniczym w Łapach
 5. Przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Różanej w Łapach

Całkowita wartość inwestycji:  8 533 335,70 zł., tj.    5 % wkładu własnego w kwocie: 426 666,79 zł.

Dofinansowanie (promesa):      8 106 668,91 zł., tj. 95%

Inwestycje realizowane są przez Firma Drogowa Marcin Gryko (Przebudowa ul. Polnej w Uhowie, Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach, Przebudowa ul. Konwaliowej i ul. Różanej w Łapach) oraz BBGM Gryko Kamila (Przebudowa ul. 1-go Maja w Uhowie, Przebudowa dróg na Osiedlu Cukrowniczym w Łapach)

Termin realizacji zadania: 31.03.2022 – 30.03.2023

Linki do artykułów:

Prawie 10 mln zł z „Polskiego Ładu” na budowę i przebudowę dróg w Gminie Łapy – http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2889-prawie-10-mln-zl-z-polskiego-ladu-na-budowe-i-przebudowe-drog-w-gminie-lapy

Umowy z wykonawcami inwestycji drogowych dofinansowanych z „Polskiego Ładu” http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3371-polski-lad

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - DRUGA EDYCJA NABORU WNIOSKÓW

W czasie drugiego naboru każda Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł.
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Gmina Łapy złożyła trzy wnioski: Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy na kwotę 9 500 000,00 zł., Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach na kwotę 9 996 000,00 zł oraz Modernizacja Stadionu Miejskiego w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 18a na kwotę 4 995 000,00 zł.

W związku z wyborem jednego z ww. wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dotyczącym zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach”, Gmina Łapy została zakwalifikowana w czerwcu 2022r. przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 9.996.000,00 zł.

Wyniki naboru – informacja z 30-05-2022: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-ii-naboru

W październiku 2022r. Gmina Łapy otrzymała Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach”.

Całkowita wartość inwestycji: 16.998.600,00 zł., tj. 41,20% wkładu własnego w kwocie: 7.002.600,00 zł.

Dofinansowanie (promesa):      9 996 000,00 zł., tj. 58,80%

Inwestycja zostanie zrealizowana przez Firmę R/S Budownictwo Spółka Akcyjna z Białegostoku.

Zadanie inwestycyjne ma następujący zakres rzeczowy:

 1. Budowa krytej pływalni wymiarach niecki basenowej 16,67x8,5 m i zmiennej głębokości 1,00 - 1,80 m
 2. Budowę brodzika o wymiarach 7,50x3,50 m i głębokości 0,35 m
 3. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz techniczno-magazynowego
 4. Budowa pomieszczeń bistro
 5. Budowa zespołu saun (sucha i parowa) oraz jacuzzi
 6. Przebudowa pomieszczeń szkoły w sposób umożliwiający dostęp do pływalni bezpośrednio z budynku szkoły
 7. Budowę ciągów pieszych obsługujących projektowany obiekt
 8. Uzupełnienie terenów zieleni niskiej i wysokiej

Termin realizacji zadania: październik 2022 – październik 2024

Linki do artykułów:

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3960-basen

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4125-rosna-fundamenty-plywalni

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - EDYCJA PIERWSZA

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują: 

 1. finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych; 
 2. udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Termin naboru wniosków: 24.11.2022 r. - 31.03.2023

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%. Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK, w jednej z trzech kategorii: do 150 000 zł, do 500 000 zł, do 3 500 000 zł

Gmina Łapy ww. naborze złożyła następujące wnioski:

 1. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego w Parafii Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach na udzielenie promesy w wysokości 1.176.000,00 zł
 2. Konserwacja ambony w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie, gm. Łapy - na udzielenie promesy w wysokości 147.000,00 zł
 3. Konserwacja obrazów olejnych znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie - „Matka Boża z Dzieciątkiem”, „Złożenie do Grobu”, „Zmartwychwstanie”, „Biczowanie Jezusa”, „Św. Wojciech”, „Św. Franciszek z Asyżu” - na udzielenie promesy w wysokości 205.800,00 zł
 4. Konserwacja rzeźby drewnianej „Chrystus na krzyżu” w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie - na udzielenie promesy w wysokości 49.000,00 zł

W Gminie Łapy przez Prezesa Rady Ministrów zostały zakwalifikowane do otrzymania Promes inwestycyjnych na dwa zadania.: 1. Remont zabytkowego Kościoła parafialnego w Parafii Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach oraz 2. Konserwacja rzeźby drewnianej „Chrystus na krzyżu” w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie.

Wyniki naboru – informacja z 14-07-2023: https://media.bgk.pl/252659-rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-wyniki-naboru

Remont zabytkowego Kościoła parafialnego w Parafii Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach

Kościół parafialny Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach został wpisany do Rejestru Zabytków w dn. 20.10.1981 r. pod numerem A-415. Zakres zadania obejmuje dokończenie remontu dachu oraz zakończenia wykonania elewacji budynku wraz z dociepleniem stropu na ostatniej kondygnacji w częściach budynku, tj. m.in. w nawach bocznych, kruchtach, zakrystiach i pokojem parafialnym w kościele. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej więźby dachowej.

Przewidywany termin zakończenia prac to lipiec 2024 r.

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przy zabytkowym Kościele parafialnym w Parafii Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-z-dnia-2023-12-22-remont-zabytkowego-kosciola-parafialnego-pw-swietych-apostolow-piotra-i-pawla-w-lapach-remont-dachu-i-elewacji-zamawiajacy-parafia-sw-ap-piotra-i-pawla-w-lapach.html

Konserwacja dwóch obrazów olejnych znajdujących się w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie, gm. Łapy

W dniu 11.08.2023 r. na wniosek Proboszcza Parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie nastąpiła zmiana zakresu inwestycji z „Konserwacja rzeźby drewnianej „Chrystus na krzyżu” w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie” na „Konserwacja dwóch obrazów olejnych znajdujących się w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie, gm. Łapy”. Kwota promesy pozostała bez zmian.

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich na dwóch obrazach olejnych:  „Matka Boża przed Trójcą Świętą” (wcześniej określany jako „Chrystus Zmartwychwstały”) oraz „Biczowanie Chrystusa”. Oba obrazy wpisane są do Rejestru Zabytków w dn. 24.11.2023 r  (R.5140.293.2023.AB). Prace te obejmują m.in. przeprowadzenie zabiegu dublażu krajek na nowe płótna, oczyszczenie lica środkami chemicznymi, założenie werniksu retuszarskiego i zabezpieczenia lica obrazów werniksem końcowym.

Przewidywany termin zakończenia prac to listopad 2024 r

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich na zabytkowych obrazach olejnych znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-z-dnia-2024-03-08-konserwacja-dwoch-obrazow-olejnych-znajdujacych-sie-w-kosciele-parafialnym-pw-sw-wojciecha-biskupa-i-meczennika-w-uhowie-gmina-lapy-czesc-i.html

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - ÓSMA EDYCJA NABORU WNIOSKÓW

 W czasie ósmego naboru trwającego w terminie 20 lipiec 2023 r. - 16 sierpień 2023 r. każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania był obligatoryjny.

W takcie ww. naboru, Gmina Łapy złożyła trzy wnioski:

 1. Przebudowa ulicy Kolejowej w Uhowie oraz budowa ulicy Grabowej w Łapach - na promesę w  kwocie 1.999.000,00 zł
 2. Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - na promesę w  kwocie 7.999.000,00 zł
 3. Nowoczesna infrastruktura sportowa na terenie Gminy Łapy - na promesę w  kwocie 5.490.000,00 zł

W związku z wyborem jednego z ww. wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8 dotyczącego zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy”, Gmina Łapy została zakwalifikowana w październiku 2023 r. przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 7.999.000,00 zł.

Wyniki naboru – informacja z 07-10-2023: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-viii-naboru

26 października 2023r. Gmina Łapy otrzymała Promesę NR Edycja8/2023/3182/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dot. zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy”.

Zakładana całkowita wartość inwestycji: 8.421.000,00 zł., w 5,01 % wkładu własnego w kwocie: 422.000,00 zł.

Dofinansowanie (promesa): 7.999.000,00 zł., tj. 94,99 %

Zadanie obejmuje budowę i przebudowę dróg w miejscowościach sołeckich gminy - w m. Łupianka Stara w zakresie budowy drogi oraz m. Uhowo, w zakresie przebudowy części ul. Kolejowej, przebudowę dróg w mieście Łapy: ulicy Huzara oraz części ulicy Piaskowej. Zakres prac budowlanych w zakresie przebudowy ul. Huzara polegać będzie na zmianie nawierzchni żwirowej na kostkę betonową brukową, w zakresie ulicy Piaskowej nastąpi zmiana na nawierzchnię bitumiczną. Zakres prac budowlanych w zakresie przebudowy ul. Kolejowej w Uhowie polegać będzie na zmianie nawierzchni żwirowej na bitumiczną.

Gmina posiada dokumentację projektową i techniczną niezbędną do realizacji całej inwestycji.

Prace budowlane dotyczące poszczególnych dróg zostaną przeprowadzone wraz z niezbędnymi pracami w zakresie  infrastruktury drogowej, tj. m.in. wykonanie robót ziemnych, odwodnienia, podbudowy, wykonania nawierzchni, oznakowania, robót wykończeniowych i wykonania tzw. elementów ulic oraz chodników.

26 października 2023 r., Gmina Łapy złożyła do BGK wniosek o korektę inwestycji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym zakres inwestycji będzie polegał na budowie i przebudowie dróg w miejscowościach sołeckich gminy - w m. Łupianka Stara w zakresie budowy drogi oraz m. Uhowo, w zakresie przebudowy części ul. Kolejowej, przebudowę dróg w mieście Łapy: ulicy Huzara oraz części ulicy Piaskowej. Zakres prac budowlanych w zakresie przebudowy ul. Huzara polegać będzie na zmianie nawierzchni żwirowej na kostkę betonową brukową, w zakresie ulicy Piaskowej nastąpi zmiana na nawierzchnię bitumiczną. Zakres prac budowlanych w zakresie przebudowy ul. Kolejowej w Uhowie polegać będzie na zmianie nawierzchni żwirowej na bitumiczną.

Pozostały zakres prac oraz kwota promesy pozostała bez zmian.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, podczas którego wyłoniono dwóch Wykonawców prac budowalnych, całkowita wartość inwestycji wyniosła: 8 018 718,41 zł, w tym (5,01%) wkładu własnego w kwocie: 401 737,79 zł

Dofinansowanie (Promesa - została udostępniona 21.03.2024 r.): 7 616 980,62 zł, tj. 94,99. %

Artykuły:

Informacja o otrzymanym przez Gminę Łapy dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/5044-prawie-8-mln-zl-z-funduszu-polski-lad-trafi-do-gminy-lapy

Wyłonieni Wykonawcy prac budowlanych: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/5479-wielkiej-przebudowy-drog-ciag-dalszy

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - EDYCJA DRUGA

 Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują: 

 1. finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych; 
 2. udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Termin naboru wniosków: 26.07.2023 - 16.08.2023

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%. Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK, w jednej z trzech kategorii: do 150 000 zł, do 500 000 zł, do 3 500 000 zł

Gmina Łapy ww. naborze złożyła następujące wnioski:

 1. Konserwacja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie, gm. Łapy - na udzielenie promesy w wysokości 156.800,00 zł
 2. Konserwacja dwóch obrazów olejnych znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie, gm. Łapy - na udzielenie promesy w wysokości 83.800,00 zł
 3. Konserwacja zabytkowej rzeźby drewnianej „Chrystus na krzyżu” znajdującej się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie - na udzielenie promesy w wysokości 53.900,00 zł

W Gminie Łapy przez Prezesa Rady Ministrów zostały zakwalifikowane do otrzymania Promes inwestycyjnych wszystkie trzy zadania.

Wyniki naboru – informacja z 14-07-2023: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-edycja-2-zabytki

 

Konserwacja dwóch obrazów olejnych znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie, gm. Łapy

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac konserwatorskich na obrazach olejnych: „Matka Boża Śnieżna” oraz „Św. Wojciech”. Oba obrazy olejne wpisane są do Rejestru Zabytków 24 listopada 2023 r - znak sprawy: R.5140.293.2023.AB. Prace konserwatorskie będą polegały tj. m.in. wyjęciu obrazu z ramy, oczyszczenie lica z zabrudzeń i usunięcie zaślepionego werniksu, oczyszczenie odwrocia i wzmocnienie płóciennego podobrazia poprzez zdublowanie krajek obrazów na nowe płótna, założeniu kitów w miejscach ubytków gruntu wraz z ich wyszlifowaniem oraz wykonanie retuszy naśladowczych warstwy malarskiej.

Przewidywany termin zakończenia prac to listopad 2024

Postępowanie z dnia 8-03-2024 r. na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich na zabytkowych obrazach olejnych znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie:

http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-z-dnia-2024-03-08-konserwacja-dwoch-obrazow-olejnych-znajdujacych-sie-w-kosciele-parafialnym-pw-sw-wojciecha-biskupa-i-meczennika-w-uhowie-gmina-lapy-czesc-ii.html

 

Konserwacja zabytkowej ambony w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie, gm. Łapy

Zadania polega na przeprowadzeniu prac konserwatorskich na drewnianej ambonie będącej elementem wyposażenia Kościoła Parafialnego pw. pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie Ambona wpisana jest do Rejestru Zabytków 24 listopada 2023 r - znak sprawy: R.5140.293.2023.AB. Prace konserwatorskie będą polegały tj. m.in. na: demontażu ruchomych części ambony wraz z ich zabezpieczeniem, przeprowadzeniu zabiegu dezynsekcji i impregnacji osłabionych partii drewna oraz uzupełnieniu ubytków drewna, oczyszczeniu polichromii i złoceń z zabrudzeń oraz usunięciu istniejących przemalowań, rekonstrukcji polichromii i złoceń złotem płatkowym. W końcowym etapie prac konserwatorskich nastąpi montaż zdemontowanych części ambony oraz wykonanie końcowych uzupełnień i retuszy.

Przewidywany termin zakończenia prac to listopad 2024 r.

Postępowanie z dnia 8-03-2024 r. na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich na zabytkowej ambonie znajdującej się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-z-dnia-2024-03-08-konserwacja-zabytkowej-ambony-w-kosciele-parafialnym-pw-sw-wojciecha-biskupa-i-meczennika-w-uhowie-gm-lapy.html

Konserwacja zabytkowej rzeźby drewnianej „Chrystus na krzyżu” znajdującej się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha w Uhowie

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac konserwatorskich na rzeźbie drewnianej „Chrystus na krzyżu” będącej elementem wyposażenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie. Rzeźba drewniana „Chrystus na krzyżu wpisana jest do Rejestru Zabytków 24 listopada 2023 r - znak sprawy: R.5140.293.2023.AB. Prace konserwatorskie będą polegały m.in. na: oczyszczeniu polichromii z przemalowań i zabrudzeń, wykonaniu wzmocnienia strukturalnego drewna – impregnacji oraz uzupełnieniu fragmentów gruntu i wykonaniu retuszy naśladowczych warstwy malarskiej oraz odtworzeniu złoceń złotem płytkowym.

Przewidywany termin zakończenia prac to listopad 2024 r.

Postępowanie z dnia 8-03-2024 r. na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich na zabytkowej rzeźbie drewnianej „Chrystus na krzyżu” znajdującej się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie:

http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-z-dnia-2024-03-08-konserwacja-zabytkowej-rzezby-drewnianej-chrystus-na-krzyzu-w-kosciele-parafialnym-pw-sw-wojciecha-biskupa-i-meczennika-w-uhowie-gm-lapy.html