Deklaracja dostępności

środa, 23 wrzesień 2020

Urząd Miejski w Łapach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łapy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-21.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

- linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.Łapy.pl spełnia wymagania w 96.67 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janina Łupińska, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 715 22 51 wew. 109 oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego od ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 prowadzą schody. Zapewnione jest dostosowane wejście z poręczą i podjazdem dla wózków inwalidzkich z tyłu budynku, od strony Inkubatora Przedsiębiorczości. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich dzwonią dzwonkiem, a następnie schodzi do nich urzędnik.

Przestrzenie komunikacyjne budynku na poziomie parteru nie są wolne od barier poziomych.

Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsce z tyłu budynku.

Do budynku Urzędu Miejskiego i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy i podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wspólne dla Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego.

W Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Urzędzie Stanu Cywilnego nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.