Projekty realizowane w Gminie Łapy dofinansowane z funduszy unijnych

czwartek, 19 grudzień 2019

W tej części portalu Gminy Łapy znajdziecie Państwo informacje o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Łapy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W tej części portalu Gminy Łapy znajdziecie Państwo informacje o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Łapy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAPY-DĘBOWINA

DATA PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY ZAWARTA SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO: 15.12.2022 R. I ANEKS NR 1 Z DNIA 26.07.2023 R.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 3.979.556,95 ZŁ po Aneksie: 1 621 486,55 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA z PROW: 2.532.192,00 ZŁ (63,63%) po Aneksie: 1 031 751,00 zł (63,63%)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1.447.364,95 ZŁ po Aneksie: 589 735,55 zł

CEL OPERACJI: Poprawa dostępności terenów wiejskich gminy Łapy poprzez przebudowę drogi   w miejscowości Łapy-Dębowina

HARMONOGRAM PRAC: marzec 2023 – kwiecień 2024 po Aneksie: marzec 2023 r. – lipiec 2023 r.

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW:  0,409 [km] przebudowanej drogi gminnej (zakładana wartość w wyniku realizacji operacji)

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: realizacja projektu polega na przebudowie drogi gminnej nr 106571B na łącznej długości 409 m. Droga uzyska nową nawierzchnię z kostki brukowej, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Przebudowany zostanie także wodociąg i urządzenia telekomunikacyjne. Powstaną również zjazdy na posesje indywidualne. Droga uzyska nowy wygląd, poprawie ulegnie dostępność do gospodarstw domowych i budynków jednorodzinnych.

 

Linki do artykułów:

Podpisanie umowy z Wykonawcą:  http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4519-droga-gminna-w-lapach-debowinie-zyska-nowa-nawierzchnie

Uroczyste podpisanie Umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4203-jest-umowa-o-dofinansowanie-przebudowy-drogi-w-lapach-debowinie

Zakończenie I etapu inwestycji: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4835-droga-gminna-w-lapach-debowinie-zyskala-nowa-nawierzchnie

 

TYTUŁ PROJEKTU: REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁANIE 8.5 REWITALIZACJA

CEL PROJEKTU: Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zmarginalizowalnego obszaru gminy Łapy poprzez zagospodarowanie działek wokół Domu Kultury i Biblioteki w Łapach

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją [ha] – 0,50 ha
 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] – 5 084,61 m2
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
 • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0,42 %
 • Ludność mieszkająca na obszarach zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] – 21 031

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 730 603,00 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 646 516,82 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 1 870 653,95 zł. (70,65 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 859 949,05 zł.

 HARMONOGRAM PRAC: 14.06.2019 – 29.07.2021

 

Linki do artykułów:

Zakończenie prac na Placu Solidarności: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1531-plac-solidarnosci-z-fontanna

Trwają prace przed Biblioteką: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1944-trwaja-prace-w-parku-przed-biblioteka

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1842-park-przed-biblioteka-wypieknieje-jest-umowa-z-wykonawca

TYTUŁ: REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁENIE 8.6 INWESTYCJE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

CEL PROJEKTU: Poprawa standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. poprzez rewitalizację małej skali centrum miasta Łap ukierunkowaną na poprawę estetyki i nadania walorów funkcjonalnych temu obszarowi

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 0,02 ha
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 1 szt.

WSKAŹNIK REZULTATU:

 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] – 225,09 m2

WYDATKI CAŁKOWITE: 1 447 534,68 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1 410 000,00 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 869 829,00 zł. (61,69 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 577 705,68 zł., w tym:

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: 540 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 02.07.2020 – 31.05.2022

 

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2704-podswietlana-fontanna-ma-wykonawce

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1050-ponad-1-8-mln-zl-dotacji-na-zagospodarowanie-placu-przed-budynkiem-biblioteki

TYTUŁ PROJEKTU: PROMOWANIE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ POŁUDNIOWEGO PODLASIA

 

OŚ PRIORYTETOWA VI. OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI DZIAŁANIE 6.3 „OCHRONA ZASOBÓW BIO-I GEORÓŻNORODNOŚCI ORAZ KRAJOBRAZU”

CEL PROJEKTU: Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu

LIDER PROJEKTU: Gmina Ciechanowiec, DRUGI PARTNER PROJEKTU: Gmina Perlejewo

WSKAŹNIK PRODUKTU:

 • Liczba wspartych form ochrony przyrody – 1 szt.

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 894 876,34 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 888 011,96 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 263 912,55 zł. (78,39 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 630 963,79 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 01.06.2020 – 31.05.2022

 

 

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2227-wieza-w-uhowie-ma-wykonawce-2

Stanęła wieża widokowa w Uhowie

TYTUŁ PROJEKTU: CYFROWA GMINA

Gmina Łapy jako Jednostka Samorządu Terytorialnego otrzymała grant w wysokości 649 590,00 . (100 % kosztów kwalifikowalnych). Umowa o powierzenie Grantu została podpisana ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Cyfrowa Polska w dniu 05.01.2022r.

​​​Dofinansowanie zostanie wykorzystane na zadania związane z:

 • cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Łapach poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz bieżącej pracy urzędniczej
 • analizą stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowego systemu informatycznego poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania, rozbudowę zabezpieczeń logicznych oraz modernizację sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Łapach

Projekt „Cyfrowa Gmina” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cel projektu:  wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowej oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa jej systemów informatycznych

Termin realizacji: styczeń 2022- wrzesień 2023r.

Informacje nt. projektu:

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2813-blisko-650-tys-zl-dla-gminy-lapy-na-realizacje-programu-cyfrowa-gmina

 

TYTUŁ: REDUKCJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA POPRZEZ MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE ŁAPY

 

OŚ PRIORYTETOWA V: GOSPODARKA NISOEMISYJNA, DZIAŁANIE 5.1: ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

CEL PROJEKTU: Zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez instalację OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Łapy 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczna wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznych z OZE [szt.] – 14 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 3 szt.
 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 404,62 ton równoważnika CO2
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,04 [MWt]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 0,44 [MWe]

Ogniwa fotowoltaiczne zostały zainstalowane na następujących obiektach użyteczności publicznej:

 1. Świetlica Wiejska w Łupiance Starej
 2. Wiejski Dom Kultury w Uhowie
 3. Wiejski Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie
 4. Budynek na potrzeby OSP w Łapach-Dębowinie
 5. Budynek na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej
 6. Budynek Baseny w Płonce Kościelnej
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach przy ul. J. Matejki
 9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach-Osse
 11. Przedszkole nr 1 w Łapach
 12. Przedszkole nr 2 w Łapach
 13. Budynek Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach
 14. Budynek Urzędu Miejskiego w Łapach

Pompy ciepła zostały zainstalowane w następujących obiektach użyteczności publicznej:

 1. Świetlica Wiejska w Łupiance Starej
 2. Budynek na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej
 3. Budynek na potrzeby OSP w Łapach-Dębowinie

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 554 095,36 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 365 641,60 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 1 845 200,42 (78,00 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 708 894,94 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 15.05.2019– 15.03.2021

Linki do artykułów:

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3060-1-mln-300-tys-zl-dotacji-na-montaz-kolektorow-slonecznych-i-instalacji-fotowoltaicznych-przez-mieszkancow

TYTUŁ: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY ŁAPY POPRZEZ INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA V GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 5.1. ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH  ENERGII

CEL PROJEKTU: ZWIĘKSZONY UDZIAŁ ROZPROSZONEJ ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W OBIEKTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH – MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAPY

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,098 [MWt]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,15 [MWe]
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 17 [szt]
 • Liczna wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznych z OZE – 41 [szt]
 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 124,42 [t CO2]

WSKAŹNIKI REZULATU:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 130,20 [MWhe/rok]
 • Produkcja energii cieplej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] -43,78 [MWht/rok]

W okresie trwałości projektu Uczestnicy projektu mają obowiązek przedstawiania Gminie Łapy na ostatni dzień danego roku ilości wyprodukowanej energii elektrycznej / cieplnej przez zainstalowane u niech jednostki wytwarzania energii elektrycznej / cieplnej (wartości wskaźników rezultatu będą ulegały zmianie).

WYDATKI CAŁKOWITE: 1.009.606,70 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 898.952,48 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 674.214,36 (75,00 %)

HARMONOGRAM PRAC: 15.03.2017– 30.12.2019

TYTUŁ PROJEKTU: KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE PRZY UL. GŁÓWNEJ 8 ORAZ PRZEBUDOWĘ PLACU NIEPODLEGŁOŚCI W ŁAPACH

OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁANIE 8.5 REWITALIZACJA

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy Łapy

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 1 [szt.]
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 0,62 [ha]
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) – 21 000 [osoby]
 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] (CI38) – 2 624 [m2]
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 [szt.]

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 3 [szt.]

WYDATKI CAŁKOWITE:  13.895.398,57 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 9.093.586,37 zł

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 7.547676,57 zł (83,00 %)

HARMONOGRAM PRAC: 08.02.2018 – 18.03.2021

 

Linki do artykułów:

Nowy Dom Kultury: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2558-nowy-dom-kultury

O nowych inwestorach i budowie Domu Kultury w „Obiektywie”: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1737-o-nowych-inwestorach-i-budowie-domu-kultury-w-obiektywie

Budowa Domu Kultury przyspieszyła: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1376-budowa-domu-kultury-przyspieszyla-2

Trwają prace budowlane przy domu Kultury: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1201-trwaja-prace-przy-budowie-domu-kultury

Znamy nowego wykonawcę Domu Kultury: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1187-nowy-wykonawca-dokonczy-budowe-domu-kultury

Plac Niepodległości gotowy: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/647-plac-niepodleglosci-gotowy

Ruszyła przebudowa Placu Niepodległości w Łapach: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/154-ruszyla-przebudowa-placu-niepodleglosci-w-lapach

TYTUŁ PROJEKTU: UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W ŁAPACH (DWORZEC I TEREN PKS)

PKS)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA V. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

DZIAŁANIE 5.4. STRATEGIE NISKOEMISYJNE, PODZIAŁANIE 5.4.2. STRATEGIE NISKOEMISYJNE BOF

CEL PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (BOF) ORAZ ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO I TRANSPORTU ROWEROWEGO W OBSŁUDZE MIESZKAŃCÓW BOF

WSKAŹNIKI PRODUKTU (bezpośrednie efekty po zakończeniu projektu):

 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 78 [szt.]
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” - 48 [szt.]
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 [szt.]
 • Szacowny roczny spadek gazów cieplarniach - 928 [tony równoważnika CO2]

WSKAŹNIKI REZULTATU (mierzone w pierwszym roku po zakończeniu realizacji inwestycji)

 • Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „paruj i jedź” – 10.625 [szt.]

WYDATKI CAŁKOWITE: 7.517.097,50 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 7.303.735,78 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 5.892.654,00 zł. (80,68 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 624 443,50 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 13.04.2014 – 30.07.2023

 

Linki do artykułów:

Centrum przesiadkowe będzie jeszcze ładniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3716-centrum-przesiadkowe-bedzie-jeszcze-ladniejsze-wygodniejsze-i-bezpieczniejsze

Autobusy już odjeżdżają z centrum przesiadkowego - http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1016-autobusy-juz-odjezdzaja-z-centrum-przesiadkowego

Centrum Przesiadkowe w budowie http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/553-centrum-przesiadkowe-w-budowie

Rusza przebudowa Centrum Przesiadkowego : http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/464-rusza-budowa-centrum-przesiadkowego

TYTUŁ: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE NA BUDYNKU SZKOŁY W PŁONCE KOŚCIELNEJ

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA V. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 5.1. ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH  ENERGII

 CEL PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ROZPROSZONEJ PRODUKCJI ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH POPRZEZ INSTALACJĘ OZE NA OBIEKCIE ZESPOŁU SZKÓŁ W PŁONCE KOŚCIELNEJ

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczna wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznych z OZE – 1 [szt.]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,03 [MWt]
 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 17,16 [t CO2]

 WSKAŹNIKI REZULATU:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 21,13 [MWhe/rok]

W okresie trwałości projektu Uczestnicy projektu mają obowiązek przedstawiania Gminie Łapy na ostatni dzień danego roku ilości wyprodukowanej energii elektrycznej / cieplnej przez zainstalowane u niech jednostki wytwarzania energii elektrycznej / cieplnej (wartości wskaźników rezultatu będą ulegały zmianie).

WYDATKI CAŁKOWITE: 136.972,80 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 119.666,70 zł

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 89.750,02 (75,00 %)

HARMONOGRAM PRAC: 15.03.2017– 19.12.2019