Projekty realizowane w Gminie Łapy dofinansowane z funduszy unijnych

czwartek, 19 grudzień 2019

W tej części portalu Gminy Łapy znajdziecie Państwo informacje o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Łapy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

W tej części portalu Gminy Łapy znajdziecie Państwo informacje o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Łapy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

TYTUŁ: ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I RETENCYJNEJ W GMINIE ŁAPY

DATA PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY ZAWARTA SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO: 23.02.2023 R.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 5 773 000,00 ZŁ

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI: 5 257 966,12 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA z PROW: 5 000 000,00 ZŁ (MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA W PROJEKCIE)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 773 000,00 ZŁ

HARMONOGRAM PRAC: LUTY 2023 – SIERPIEŃ 2024 Harmonogram PO PODPISANIU ANEKSU NR 1 W DN. 28.06.2023: HARMONOGRAM PRAC: LUTY 2023 – CZERWIEC 2025

CEL OPERACJI: wsparcie lokalnego rozwoju poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystanie wód opadowych do celów przeciwpożarowych oraz pielęgnacji terenów zielonych w Gminie Łapy

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI:

 1. Liczba planowanych przyłączy wodociągowych – 133 [szt.]
 2. Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych - 120 [szt.]
 3. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji - 8 760 [m3/rok]
 4. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury wodociągowej – 286 [osób]
 5. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej – 240 [osób]

ZAKRES, W JAKIM OPERACJA BĘDZIE REALIZOWANA:

 1. Budowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę – 2,79 km
 2. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 9,328 km
 3. Przebudowa stacji uzdatniania wody – 1 szt.
 4. Przebudowa oczyszczali ścieków – 1 szt. (wykonanie zadaszenia komory rozdziału ścieków oraz zagęszczacza osadu na terenie oczyszczalni)
 5. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 – 1 szt.

 

Linki do artykułów:

Podpisanie umowy z Wykonawcą:  http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/5217-rozpoczela-sie-rozbudowa-sieci-wodno-kanalizacyjnej-w-gminie-lapy

Za 5 mln 700 tys. zł zostanie rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna w Wólce Waniewskiej i Bokinach: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4366-za-5-mln-700-tys-zl-zostanie-rozbudowana-siec-wodno-kanalizacyjna-w-wolce-waniewskiej-i-bokinach

Informacja o przyznaniu pomocy: https://prow.wrotapodlasia.pl/pl/lista-operacji-11.html oraz https://podlaskie.eu/region/blisko-110-mln-zl-z-funduszy-unijnych-na-gospodarke-wodno-sciekowa-w-wojewodztwie-podlaskim.html

TYTUŁ: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W BOF POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Projekt nr WND-RPPD.05.04.02-20-0013/23 pn. „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0013/23-00 zawartej w dniu 22.09.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF.

Lider: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna.

Cel projektu: Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w BOF.

Okres realizacji projektu: 30.10.2019 r. – 31.12.2023 r.

Krótki opis projektu:

Projekt będzie obejmował zamontowanie na/w 31 budynkach instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, m.in. ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na terenie 8 gmin z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Efektami realizacji projektu będzie m.in. zmniejszenie ilości zużytej energii ze źródeł konwencjonalnych, ograniczenie emisji do powietrza nie tylko gazów cieplarnianych takich jak CO2, ale także tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń, takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, czyli zanieczyszczeń, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców BOF. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości środowiska, w szczególności jakości powietrza. Rozwiązania te przyczynią się również do stabilności energetycznej gmin BOF. Instalacje OZE spowodują częściowe uniezależnienie od źródeł konwencjonalnych.

Koszty realizacji projektu:

Ogółem: 6 959 694,20 PLN

Kwalifikowalne: 6 862 166,94 PLN

Dofinansowanie: 5 832 841,81 PLN

Koszty w podziale na Partnerów: Gmina Łapy

Ogółem: 430 377,00 PLN

Kwalifikowalne: 430 377,00 PLN

Dofinansowanie: 365 820,45 PLN

Koszty w podziale na pozostałych Partnerów i Lidera:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Ogółem: 101 742,00 PLN

Kwalifikowalne: 101 742,00PLN

Dofinansowanie: 86 480,70 PLN

Miasto Białystok

Ogółem: 3 034 390,41 PLN

Kwalifikowalne: 3 027 603,77 PLN

Dofinansowanie: 2 573 463,18 PLN

Gmina Choroszcz

Ogółem: 344 201,62 PLN

Kwalifikowalne: 321 814,52 PLN

Dofinansowanie: 273 542,34 PLN

Gmina Czarna Białostocka

Ogółem: 724 738,22 PLN

Kwalifikowalne: 719 900,00 PLN

Dofinansowanie: 611 914,99 PLN

Gmina Dobrzyniewo Duże

Ogółem: 517 058,95 PLN

Kwalifikowalne: 517 058,95 PLN

Dofinansowanie: 439 500,09 PLN

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Ogółem: 339 668,81 PLN

Kwalifikowalne: 276 153,51 PLN

Dofinansowanie: 234 730,47 PLN

Gmina Supraśl

Ogółem: 1 283 930,00 PLN

Kwalifikowalne: 1 283 930,00 PLN

Dofinansowanie: 1 091 340,49 PLN

Gmina Turośń Kościelna

Ogółem: 183 587,19 PLN

Kwalifikowalne: 183 587,19 PLN

Dofinansowanie: 156 049,10 PLN

Budynki użyteczności publicznej, które zostaną wyposażone w odnawialne źródła energii – instalcje fotowoltaiczne - w ramach projektu w Gminie Łapy:

 • Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie w Gminie Łapy
 • Przedszkole Samorządowe nr 2 przy ul. Cmentarnej 23 w Łapach

 Budynki użyteczności publicznej, które zostaną wyposażone w odnawialne źródła energii w ramach projektu u pozostałych partnerów projektu:

 • Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2
 • Przedszkole Samorządowe nr 81 przy ul. Brzoskwiniowej 8 w Białystoku
 • Przedszkole Samorządowe nr 82 przy ul. Zbigniewa Herberta 63 w Białystoku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 przy ul. Pietrasze 29 w Białystoku
 • Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Palmowej 28 w Białystoku
 • Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Polowej 7/1 w Białystoku
 • Szkoła Podstawowa nr 52 przy ul. Dojlidy Górne 48 w Białystoku
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Magnoliowej 13 w Białystoku
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Pułaskiego 25 w Białystoku
 • V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Miodowej 5 w Białystoku
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Strażackiej 25 w Białystoku
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Porzeczkowej 11 w Białystoku
 • Świetlica wiejska w Izbiszczach w Gminie Choroszcz
 • Świetlica wiejska w Konowałach w Gminie Choroszcz
 • Świetlica wiejska w Pańkach w Gminie Choroszcz
 • Świetlica wiejska w Zaczerlanach w Gminie Choroszcz
 • Szkoła Podstawowa przy ul. Szkolnej 1 w Czarnej Wsi Kościelnej w Gminie Czarna Białostocka
 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. B. Prusa 1 w Czarnej Białostockiej
 • Przedszkole "Kraina Marzeń" przy ul. Torowa 26 w Czarnej Białostockiej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Białostockiej 5 w Fastach w Gminie Dobrzyniewo Duże
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Szkolnej 14 w Dobrzyniewie Dużym
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Pogodnej 107 w Nowym Aleksandrowie w Gminie Dobrzyniewo Duże
 • Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym
 • Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym
 • Urząd Miejski w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58
 • Szkoła Podstawowa w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 1
 • Przedszkole Samorządowe przy ul. Leszczynowej 14/1 w Grabówce w Gminie Supraśl
 • Świetlica wiejska w Turośni Kościelnej
 • Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej

Wskaźniki produktu w zakresie Gminy Łapy: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI34) – 47,05 [ton równoważnika CO2]

Wskaźnik rezultatu w zakresie Gminy Łapy: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 57,95 [MWhe/rok]

TYTUŁ: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAPY-DĘBOWINA

DATA PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY ZAWARTA SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO: 15.12.2022 R. I ANEKS NR 1 Z DNIA 26.07.2023 R.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 3.979.556,95 ZŁ po Aneksie: 1 621 486,55 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA z PROW: 2.532.192,00 ZŁ (63,63%) po Aneksie: 1 031 751,00 zł (63,63%)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1.447.364,95 ZŁ po Aneksie: 589 735,55 zł

CEL OPERACJI: Poprawa dostępności terenów wiejskich gminy Łapy poprzez przebudowę drogi   w miejscowości Łapy-Dębowina

HARMONOGRAM PRAC: marzec 2023 – kwiecień 2024 po Aneksie: marzec 2023 r. – lipiec 2023 r.

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW:  0,409 [km] przebudowanej drogi gminnej (zakładana wartość w wyniku realizacji operacji)

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: realizacja projektu polega na przebudowie drogi gminnej nr 106571B na łącznej długości 409 m. Droga uzyska nową nawierzchnię z kostki brukowej, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Przebudowany zostanie także wodociąg i urządzenia telekomunikacyjne. Powstaną również zjazdy na posesje indywidualne. Droga uzyska nowy wygląd, poprawie ulegnie dostępność do gospodarstw domowych i budynków jednorodzinnych.

 

Linki do artykułów:

Podpisanie umowy z Wykonawcą:  http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4519-droga-gminna-w-lapach-debowinie-zyska-nowa-nawierzchnie

Uroczyste podpisanie Umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4203-jest-umowa-o-dofinansowanie-przebudowy-drogi-w-lapach-debowinie

Zakończenie inwestycji: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4835-droga-gminna-w-lapach-debowinie-zyskala-nowa-nawierzchnie

 

TYTUŁ PROJEKTU: REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁANIE 8.5 REWITALIZACJA

CEL PROJEKTU: Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zmarginalizowalnego obszaru gminy Łapy poprzez zagospodarowanie działek wokół Domu Kultury i Biblioteki w Łapach

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją [ha] – 0,50 ha
 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] – 5 084,61 m2
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt.
 • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0,42 %
 • Ludność mieszkająca na obszarach zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] – 21 031

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 730 603,00 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 646 516,82 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 1 870 653,95 zł. (70,65 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 859 949,05 zł.

 HARMONOGRAM PRAC: 14.06.2019 – 29.07.2021

 

Linki do artykułów:

Zakończenie prac na Placu Solidarności: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1531-plac-solidarnosci-z-fontanna

Trwają prace przed Biblioteką: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1944-trwaja-prace-w-parku-przed-biblioteka

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1842-park-przed-biblioteka-wypieknieje-jest-umowa-z-wykonawca

TYTUŁ: REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁENIE 8.6 INWESTYCJE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

CEL PROJEKTU: Poprawa standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. poprzez rewitalizację małej skali centrum miasta Łap ukierunkowaną na poprawę estetyki i nadania walorów funkcjonalnych temu obszarowi

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 0,02 ha
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 1 szt.

WSKAŹNIK REZULTATU:

 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] – 225,09 m2

WYDATKI CAŁKOWITE: 1 447 534,68 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1 410 000,00 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 869 829,00 zł. (61,69 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 577 705,68 zł., w tym:

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH: 540 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 02.07.2020 – 31.05.2022

 

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2704-podswietlana-fontanna-ma-wykonawce

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1050-ponad-1-8-mln-zl-dotacji-na-zagospodarowanie-placu-przed-budynkiem-biblioteki

TYTUŁ PROJEKTU: PROMOWANIE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ POŁUDNIOWEGO PODLASIA

 

OŚ PRIORYTETOWA VI. OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI DZIAŁANIE 6.3 „OCHRONA ZASOBÓW BIO-I GEORÓŻNORODNOŚCI ORAZ KRAJOBRAZU”

CEL PROJEKTU: Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu

LIDER PROJEKTU: Gmina Ciechanowiec, DRUGI PARTNER PROJEKTU: Gmina Perlejewo

WSKAŹNIK PRODUKTU:

 • Liczba wspartych form ochrony przyrody – 1 szt.

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 894 876,34 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 888 011,96 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 263 912,55 zł. (78,39 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 630 963,79 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 01.06.2020 – 31.05.2022

 

 

Umowa z Wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2227-wieza-w-uhowie-ma-wykonawce-2

Stanęła wieża widokowa w Uhowie

TYTUŁ PROJEKTU: CYFROWA GMINA

Gmina Łapy jako Jednostka Samorządu Terytorialnego otrzymała grant w wysokości 649 590,00 . (100 % kosztów kwalifikowalnych). Umowa o powierzenie Grantu została podpisana ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Cyfrowa Polska w dniu 05.01.2022r.

​​​Dofinansowanie zostanie wykorzystane na zadania związane z:

 • cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Łapach poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz bieżącej pracy urzędniczej
 • analizą stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowego systemu informatycznego poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania, rozbudowę zabezpieczeń logicznych oraz modernizację sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Łapach

Projekt „Cyfrowa Gmina” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cel projektu:  wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowej oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa jej systemów informatycznych

Termin realizacji: styczeń 2022- wrzesień 2023r.

Informacje nt. projektu:

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2813-blisko-650-tys-zl-dla-gminy-lapy-na-realizacje-programu-cyfrowa-gmina

 

TYTUŁ: REDUKCJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA POPRZEZ MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE ŁAPY

 

OŚ PRIORYTETOWA V: GOSPODARKA NISOEMISYJNA, DZIAŁANIE 5.1: ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

CEL PROJEKTU: Zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez instalację OZE na obiektach użyteczności publicznej w gminie Łapy 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczna wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznych z OZE [szt.] – 14 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 3 szt.
 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 404,62 ton równoważnika CO2
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,04 [MWt]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 0,44 [MWe]

Ogniwa fotowoltaiczne zostały zainstalowane na następujących obiektach użyteczności publicznej:

 1. Świetlica Wiejska w Łupiance Starej
 2. Wiejski Dom Kultury w Uhowie
 3. Wiejski Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie
 4. Budynek na potrzeby OSP w Łapach-Dębowinie
 5. Budynek na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej
 6. Budynek Baseny w Płonce Kościelnej
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach przy ul. J. Matejki
 9. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach-Osse
 11. Przedszkole nr 1 w Łapach
 12. Przedszkole nr 2 w Łapach
 13. Budynek Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach
 14. Budynek Urzędu Miejskiego w Łapach

Pompy ciepła zostały zainstalowane w następujących obiektach użyteczności publicznej:

 1. Świetlica Wiejska w Łupiance Starej
 2. Budynek na potrzeby OSP w Płonce Kościelnej
 3. Budynek na potrzeby OSP w Łapach-Dębowinie

WYDATKI CAŁKOWITE: 2 554 095,36 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 365 641,60 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 1 845 200,42 (78,00 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 708 894,94 zł.

HARMONOGRAM PRAC: 15.05.2019– 15.03.2021

Linki do artykułów:

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3060-1-mln-300-tys-zl-dotacji-na-montaz-kolektorow-slonecznych-i-instalacji-fotowoltaicznych-przez-mieszkancow

TYTUŁ: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY ŁAPY POPRZEZ INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA V GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 5.1. ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH  ENERGII

CEL PROJEKTU: ZWIĘKSZONY UDZIAŁ ROZPROSZONEJ ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W OBIEKTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH – MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAPY

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,098 [MWt]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,15 [MWe]
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 17 [szt]
 • Liczna wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznych z OZE – 41 [szt]
 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 124,42 [t CO2]

WSKAŹNIKI REZULATU:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 130,20 [MWhe/rok]
 • Produkcja energii cieplej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] -43,78 [MWht/rok]

W okresie trwałości projektu Uczestnicy projektu mają obowiązek przedstawiania Gminie Łapy na ostatni dzień danego roku ilości wyprodukowanej energii elektrycznej / cieplnej przez zainstalowane u niech jednostki wytwarzania energii elektrycznej / cieplnej (wartości wskaźników rezultatu będą ulegały zmianie).

WYDATKI CAŁKOWITE: 1.009.606,70 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 898.952,48 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 674.214,36 (75,00 %)

HARMONOGRAM PRAC: 15.03.2017– 30.12.2019

TYTUŁ PROJEKTU: KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ BUDOWĘ BUDYNKU NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE PRZY UL. GŁÓWNEJ 8 ORAZ PRZEBUDOWĘ PLACU NIEPODLEGŁOŚCI W ŁAPACH

OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁANIE 8.5 REWITALIZACJA

CEL PROJEKTU: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy Łapy

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 1 [szt.]
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 0,62 [ha]
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) – 21 000 [osoby]
 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] (CI38) – 2 624 [m2]
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 [szt.]

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 3 [szt.]

WYDATKI CAŁKOWITE:  13.895.398,57 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 9.093.586,37 zł

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 7.547676,57 zł (83,00 %)

HARMONOGRAM PRAC: 08.02.2018 – 18.03.2021

 

Linki do artykułów:

Nowy Dom Kultury: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2558-nowy-dom-kultury

O nowych inwestorach i budowie Domu Kultury w „Obiektywie”: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1737-o-nowych-inwestorach-i-budowie-domu-kultury-w-obiektywie

Budowa Domu Kultury przyspieszyła: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1376-budowa-domu-kultury-przyspieszyla-2

Trwają prace budowlane przy domu Kultury: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1201-trwaja-prace-przy-budowie-domu-kultury

Znamy nowego wykonawcę Domu Kultury: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1187-nowy-wykonawca-dokonczy-budowe-domu-kultury

Plac Niepodległości gotowy: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/647-plac-niepodleglosci-gotowy

Ruszyła przebudowa Placu Niepodległości w Łapach: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/154-ruszyla-przebudowa-placu-niepodleglosci-w-lapach

TYTUŁ PROJEKTU: UTWORZENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO W ŁAPACH (DWORZEC I TEREN PKS)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA V. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

DZIAŁANIE 5.4. STRATEGIE NISKOEMISYJNE, PODZIAŁANIE 5.4.2. STRATEGIE NISKOEMISYJNE BOF

CEL PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (BOF) ORAZ ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO I TRANSPORTU ROWEROWEGO W OBSŁUDZE MIESZKAŃCÓW BOF

DATA PODPISANIA UMOWY (ANEKSÓW) Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJ. PODLASKIEGO: 25.10.2017, ANEKS NR 1:  04.03.2020, ANEKS NR 2: 11.01.2023, ANEKS NR 3: 19.10.2023

WSKAŹNIKI PRODUKTU (bezpośrednie efekty po zakończeniu projektu):

 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 78 [szt.]
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” - 48 [szt.]
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 [szt.]
 • Szacowny roczny spadek gazów cieplarniach - 762 [tony równoważnika CO2]

WSKAŹNIKI REZULTATU (mierzone w pierwszym roku po zakończeniu realizacji inwestycji)

 • Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „paruj i jedź” – 10.625 [szt.]

WYDATKI CAŁKOWITE: 5.809.618,90 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 5.596.257,18 zł.

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 4.515.060,27 zł. (80,68 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1.294.558,63 zł.

 

HARMONOGRAM PRAC: 13.04.2014 – 13.12.2022

 

Linki do artykułów:

Centrum przesiadkowe będzie jeszcze ładniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/3716-centrum-przesiadkowe-bedzie-jeszcze-ladniejsze-wygodniejsze-i-bezpieczniejsze

Autobusy już odjeżdżają z centrum przesiadkowego - http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1016-autobusy-juz-odjezdzaja-z-centrum-przesiadkowego

Centrum Przesiadkowe w budowie http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/553-centrum-przesiadkowe-w-budowie

Rusza przebudowa Centrum Przesiadkowego : http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/464-rusza-budowa-centrum-przesiadkowego

TYTUŁ: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE NA BUDYNKU SZKOŁY W PŁONCE KOŚCIELNEJ

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA V. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE 5.1. ENERGETYKA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH  ENERGII

CEL PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ROZPROSZONEJ PRODUKCJI ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH POPRZEZ INSTALACJĘ OZE NA OBIEKCIE ZESPOŁU SZKÓŁ W PŁONCE KOŚCIELNEJ

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 • Liczna wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznych z OZE – 1 [szt.]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] - 0,03 [MWt]
 • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 17,16 [t CO2]

 WSKAŹNIKI REZULATU:

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 21,13 [MWhe/rok]

W okresie trwałości projektu Uczestnicy projektu mają obowiązek przedstawiania Gminie Łapy na ostatni dzień danego roku ilości wyprodukowanej energii elektrycznej / cieplnej przez zainstalowane u niech jednostki wytwarzania energii elektrycznej / cieplnej (wartości wskaźników rezultatu będą ulegały zmianie).

WYDATKI CAŁKOWITE: 136.972,80 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 119.666,70 zł

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 89.750,02 (75,00 %)

HARMONOGRAM PRAC: 15.03.2017– 19.12.2019

TYTUŁ: WSPARCIE SZKÓŁ BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE Z OGRANICZANIEM SKUTKÓW PANDEMII COVID-19

Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów, Powiat Białostocki.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt zakłada:

 • zakup środków i urządzeń dezynfekujących,
 • zakup środków ochrony indywidualnej,
 • proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej,
 • zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego,
 • zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego,
 • szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

Efektem projektu będzie m.in.:

 • objęcie wsparciem 103 podmiotów w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 do końca 2021 r.,
 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 9 853 osób poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji, środków do dezynfekcji oraz odzieży ochronnej,
 • poprawa dostępności oraz jakości nauczania w systemie zdalnym i hybrydowym poprzez zakup 2 311 laptopów,
 • dostosowanie 12 obiektów szkolnych do potrzeb prowadzenia zajęć w środowisku gwarantującym zachowanie społecznego dystansu służącemu poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Okres realizacji projektu: 17.11.2020 r. - 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 7 743 429,25 PLN,  w tym dofinansowanie z UE: 6 507 580,84 PLN.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 64 197,40 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  54 561,36 PLN

Miasto Białystok

Wartość projektu: 6257 442,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 5 247 191,10 PLN

Gmina Choroszcz

Wartość projektu:  129 456,60 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 110 038, 09 PLN

Gmina Czarna Białostocka

Wartość projektu:  125 909,44 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 107 023,01 PLN

Gmina Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu:  135 499,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 115 174,95 PLN

Gmina Juchnowiec Kościelny

Wartość projektu:  221 317,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  188 119,43 PLN

Gmina Łapy

Wartość projektu:  209 669,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 178 218,64 PLN

Gmina Supraśl

Wartość projektu:  155 317,20 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 132 011,44 PLN

Gmina Turośń Kościelna

Wartość projektu:  69 865,76 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 59 385,89 PLN

Gmina Wasilków

Wartość projektu:  213 997,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 181 897,86 PLN

Gmina Zabłudów

Wartość projektu:  64 412,93 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  54 750,98 PLN

Powiat Białostocki

Wartość projektu:  96 343,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 79 208,09 PLN

 

GMINA ŁAPY – ZADANIA W PROJEKCIE

 1. Zakup środków i urządzeń dezynfekujących
 2. Zakup środków ochrony indywidualnej
 3. Zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego

 

UCZESTNICZY PROJEKTU:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 m. Mikołaja Kopernika w Łapach
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach
 4. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej
 5. Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
 6. Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie

Informacja na stronie Lidera Projektu: https://bof.org.pl/pl/projekty/projekty-realizowane#sppb-tab1-6

  Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu: 75 nowych laptopów trafi do gminnych szkół

 

TYTUŁ: ZIELONE ŁAPY

 Gmina Łapy przedstawia informacje na temat projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0938/20 pn. „Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy” złożony do konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

Więcej ...

TYTUŁ: NARWIAŃSKA AKADEMIA WIEDZY

 

Projekt pn.: „Narwiańska Akademia Wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Priorytet IX Rozwój Lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie Kapitału społecznego

Beneficjent projektu: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

Partnerzy projektu: Gmina Choroszcz, Gmina Łapy, Gmina Sokoły oraz Gmina Tykocin

Realizatorzy projektu:

 • Szkoła Podstawowa w Złotorii,
 • Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Uhowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej,
 • Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej,
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach,
 • Szkoła Podstawowa w Bruszewie,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tykocinie,
 • Szkoła Podstawowa w Radulach.

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.08.2022 roku

Wartość projektu – 483 199,66 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 458 556,48 zł

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych objętych wsparciem projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym kształtujących postawy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią 160 uczniów w wieku od 7 do 15 lat oraz 40 nauczycieli szkół podstawowych objętych wsparciem.

Zaplanowane działania (wsparcie) w ramach projektu:

 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych objętych wsparciem,
 • wyposażenie placówek oświaty (szkół podstawowych objętych wsparciem) w pomoce dydaktyczne
  i narzędzia TIK,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych objętych wsparciem,
 • organizacja wyjazdów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych objętych wsparciem.

BIURO PROJEKU:

STOWRZYSZENIE GMIN GÓRNEJ NARWI

 1. Lipowa 4 18 – 106 Turośń Kościelna

tel.: 85 650 51 38 / 796 366 100

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.gornanarew.p

 Baner NAW EFS 2