Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

poniedziałek, 22 listopad 2021

Właściciele nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łapy, posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Łapach.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, zwracamy się do mieszkańców  Miasta i Gminy Łapy o wypełnienie formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Łapach, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 oraz na stronie internetowej: http://www.lapy.pl.

Wypełnione druki prosimy składać do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach, wrzucać do urny przed budynkiem Urzędu lub za pomocą platformy ePUAP w formie formularza elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Łapach są zobowiązani do skontrolowania umowy oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.