Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

poniedziałek, 24 maj 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazywane zostały na realizację zadań inwestycyjnych, wyłącznie na wydatki majątkowe, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach pierwszego naboru wniosków w ramach RFIL Gmina Łapy w 2020 roku otrzymała kwotę 3 952 693,00 zł., która zostanie rozdysponowana na wkład własny w bieżących zadaniach inwestycjach prowadzonych przez gminę, w ramach drugiego naboru kwotę 800 000,00 zł. jako wkład własny do budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazywane zostały na realizację zadań inwestycyjnych, wyłącznie na wydatki majątkowe, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach pierwszego naboru wniosków w ramach RFIL Gmina Łapy w 2020 roku otrzymała kwotę 3 952 693,00 zł., która zostanie rozdysponowana na wkład własny w bieżących zadaniach inwestycjach prowadzonych przez gminę, w ramach drugiego naboru kwotę 800 000,00 zł. jako wkład własny do budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.

PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Cmentarnej na łącznej długości 385 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Ulica ta zyska nową nawierzchnię bitumiczna, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 385 m i zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną 3 skrzyżowania, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na odcinku 270 m powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Ulica Cmentarna uzyska nowy wygląd, poprawie ulegnie dostępność do budynków jedno i  wielorodzinnych oraz punktów usługowych.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 188 949,12 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 826 521,51 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 362 427,61 zł., w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 330 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2020 – październik 2021

 

PRZEBUDOWA ULICY WYSPIAŃSKIEGO W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: prace będą prowadzone na odcinku o długości 380 m. od ul. Goździkowskiej do ul. Wyszyńskiego. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna. Ulica uzyska nową nawierzchnię bitumiczną. Powstaną również nowe chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej, przebudowane zostaną 2 skrzyżowania oraz powstaną 2 wyniesione przejścia dla pieszych i 1 oznakowanie aktywne oraz  na odcinku 380 m. wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 324 798,40 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 527 913,38 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 796 885,02 zł., w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 570 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2020 – październik 2021

PRZEBUDOWA ULICY SIEDLECKIEGO I ULICY CYGAŃSKIEGO W ŁAPACH

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa dwóch dróg gminnych o łącznej długości 340 m, będących do tej pory drogami o nawierzchni żwirowej. Drogi te zyskają nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, w drogach zostanie umiejscowiona kanalizacja deszczowa. Na całej długości przebudowanych dróg powstaną chodniki i zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 708 426,54 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 453 763,27 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 254 663,27 zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 230 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – październik 2021

PRZEBUDOWA ULICY NOWY RYNEK I ULICY ARMII KRAJOWEJ W ŁAPACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ Z PRZYKANALIKAMI

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Nowy Rynek i Armii Krajowej na łącznej długości 320,62 m. Ulice te posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Obie ulice uzyskają nową nawierzchnię bitumiczną, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 398 m i zjazdy. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania oraz powstaną 2 wyniesione przejście dla pieszych. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 363 951,87 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 945 453,73 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 418 498,14 zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 400 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – maj 2022

http://www.lapy.pl/images/uploads/02457/Tablica_COM.jpg

BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W DANIŁOWIE DUŻYM

W Daniłowie Dużym zostanie wybudowana placówka o powierzchni użytkowej 500 m² dla 18 osób z niepełnosprawnościami, w tym dla 12 osób korzystających z całodobowego zamieszkania i 6 osób korzystających z usług dziennych. Będą w niej mogły zamieszkać lub przebywać w ciągu dnia dorosłe osoby niepełnosprawne m.in. osoby po wylewach, po zawałach i wypadkach. Dodatkowo osoby niepełnosprawne otrzymają w tym miejscu  wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji społecznych. W centrum będą zatrudnieni specjaliści m.in. fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuci, psycholog i instruktor terapii zajęciowej oraz kadra pomocnicza.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 3 798 829,00 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA WOJEWODY PODLASKIEGO: 2 709 691,00 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 089 148,00 zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 000 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: marzec 2021 – grudzień 2021

REWITALIZACJA CENTRUM ŁAP POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI

Projekt polegać będzie na budowie fontanny posadzkowej jako obiektu małej architektury w miejscu publicznym – Placu Solidarności w Łapach, z tryskaczami w poziomie posadzki oraz podświetleniem LED. Niniejsze działanie dotyczy rewitalizacji małej skali i ukierunkowane jest na poprawę estetyki centrum miasta oraz nadania mu walorów funkcjonalnych (społecznych, kulturowych i edukacyjnych). Realizacja projektu pozwoli na uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i zapewnienie dostępności dla wszystkich grup społecznych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Produktu: powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 0,02 ha

                 liczba wspartych obiektów infrastruktury na zrewitalizowanych obszarach – 1 szt.

Rezultatu: otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich – 225,09 m2

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 447 534,68 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA EFRR: 869 886,19 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 577 648,49, zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 540 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: marzec 2021 – listopad 2021

PRZEBUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ W ŁAPACH – ETAP I

Projekt polega na przebudowie ul. Krańcowej na łącznej długości 505 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową. Ulica Krańcowa uzyska nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstanie także chodnik o długości 261 m i wykonane zostaną nowe zjazdy oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje. Przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie wyniesione oraz 1 wyniesione przejście dla pieszych. Wykonane zostaną również oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 328 147,97  zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 766 647,01 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 561 500,96, zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 540 000,00 zł.

HARMONOGRAM PRAC: marzec 2021 – listopad 2021

BO W PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST - POPRAWA DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE ŁAPY

 

Projekt polegać będzie na rozbudowie budynku Przedszkola nr 2 w Łapach o część dwukondygnacyjną bez podpiwniczenia. W ramach zadań inwestycyjnych prowadzone będą roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne dot. instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz CO, roboty elektryczne oraz drogowe. Rozbudowa przedszkola pomieści cztery sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym i magazynowym. Na parterze zaplanowano lokalizację szatni dla przedszkolaków i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze zaprojektowano pokój nauczycielski, pokój terapii zajęciowej oraz pomieszczenia zmywalni i wydawania naczyń. Na obu kondygnacjach zaprojektowano sanitariaty, których gabaryty i wyposażenie umożliwiają swobodne użytkowanie przez osoby niepełnosprawne oraz wc personelu. Powstanie dodatkowa powierzchnia całkowita – 862,46 m2, powierzchnia zabudowy – 431,23 m2, powierzchnia użytkowa 711,41 m2. W ramach zadania zaplanowano także budowę dźwigu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewniający dostęp na wszystkie kondygnacje projektowanej części oraz kondygnacje nadziemne części istniejącej. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej na terenie gminy Łapy.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Produktu: Potencjał  objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury     edukacyjnej [osoby]  (CI 35) – 100 osób

                Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.              

                 Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej  – 1 szt.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 4.322.143,37 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA EFRR: 2.499.495,48 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1.822.647,89 zł., tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1.144.846,74 zł.

HARMONOGRAM PRAC: sierpień 2021 – sierpień 2022