Inkubator Przedsiębiorczości

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A
18-100 Łapy
NIP: 9662023097 REGON: 200338833
tel. +48 85 8141920


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


p.o. Dyrektora
Magdalena Perkowska-Szymanowicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ośrodek Przedsiębiorczości został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Łapach w dniu 30 grudnia 2009 r., jako gminna jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa). Głównym jego celem działania jest realizacja zadań związanych ze wsparciem i upowszechnianiem idei samorządowej, a w szczególności tworzeniem warunków i wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości.

Zadania Ośrodka Przedsiębiorczości:

 • organizowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy,
 • tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką a przedsiębiorczością,
 • udział w krajowych i zagranicznych systemach i programach związanych z pobudzaniem aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości,
 • edukacja w zakresie przedsiębiorczości,
 • organizowanie konkursów, mających na celu rozszerzenie i propagowanie wiedzy na temat idei samorządności i przedsiębiorczości,
 • promowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza nowo powstałych,
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczną i gospodarczą na obszarach wiejskich,
 • nawiązanie współpracy z jednostkami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką związaną z wdrażaniem programów
 • pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Ośrodka Przedsiębiorczości,

 

Inkubator Przedsiębiorczości

Pomysł utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, wspierającego tworzenie własnej działalności gospodarczej, został podjęty przez samorząd w 2009 roku jako jedna z inicjatyw zmierzających do pobudzenia przedsiębiorczości w mieście borykającym się z wysokim bezrobociem, związanym z upadkiem dwóch największych zakładów pracy (Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Cukrowi w Łapach ). Na początku powołano Mały Inkubator Przedsiębiorczości – punkt stałego doradztwa. Postanowiono jednak stworzyć ośrodek, który byłby inkubatorem z prawdziwego zdarzenia, zapewniającym nie tylko daleko idące doradztwo, pomoc prawną, ale także lokal z dobrym wyposażeniem, w okresie inkubowania udostępniony na bardzo dogodnych warunkach. 

W dniu 25 stycznia 2013 r. Gmina Łapy podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach", wartość projektu wyniosła 3 850 300,00 zł, przy dofinansowaniu z RPO WP na poziomie 85% (3 272 755,00 zł).

Prace wykonawcze rozpoczęto w kwietniu 2013 roku. Położony w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego budynek został przebudowany całościowo - ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy i stropodachy zostały rozebrane i wzniesione na nowo; wykonano również nowe przyłącza (wodno-kanalizacyjne, elektryczne i cieplne). 

W czerwcu 2014 r. zakończyły się prace wykonawcze związane z przebudową budynku. Dzięki przeprowadzonej inwestycji budynek dawnego „domu złotego wieku” zmienił się w nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który będzie służył rozwojowi przedsiębiorczości w Gminie Łapy. Mamy nadzieję, że każda firma razem z nami rozpocznie swój „złoty wiek”. 

Celem Inkubatora Przedsiębiorczości jest w szczególności:

1) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
2) stwarzanie warunków ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw,
3) aktywizacja lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej,
4) rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Łapy.

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, zgodnie ze statutem, zarządza i administruje  budynkiem Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, który z dniem 28.11.2015 r. został przekazany jednostce w trwały zarząd.

Ośrodek Przedsiębiorczości dysponuje 109,44 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia w Inkubatorze Przedsiębiorczości.  
Inkubator oferuje możliwość wynajmu sali szkoleniowo-biznesowej i sali konferencyjnej wyposażanych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

 

Oferta

Masz pomysł i chcesz założyć własną firmę lub prowadzisz już działalność i chcesz ją rozwinąć? Chcesz uzyskać informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania?

…Inkubator to miejsce dla Ciebie!

Przyjdź do nas i skorzystaj z naszej oferty.


Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza wszystkie osoby planujące założyć działalność gospodarczą i osoby prowadzące działalność do współpracy i korzystania z oferty Inkubatora.  W naszej ofercie znajduje się: wynajem powierzchni biurowych na preferencyjnych warunkach, wynajem sal: konferencyjnej i szkoleniowej oraz inne wsparcie przedsiębiorców.

Powierzchnie biurowe

W ofercie IP znajdują się wyłącznie lokale o przeznaczeniu biurowym. Inkubator Przedsiębiorczości oferuje do wynajęcia pomieszczenia biurowe o powierzchni od 13 m2 do 22 m2

Rzut parteru OFERTA

 Lokatorom działającym w ramach IP oferowane jest wsparcie obejmujące w szczególności:

- wynajem powierzchni biurowej, szkoleniowo – konferencyjnej wg. preferencyjnych stawek czynszu
- nieodpłatne korzystanie z sali szkoleniowo-biznesowej i sali konferencyjnej znajdujących się na terenie IP w wymiarze nie przekraczającym po 5 godzin zegarowych miesięcznie, oddzielnie w każdej z sal,
- usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne,
- przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach,
- możliwość bezpłatnej promocji na stronie internetowej oraz podczas organizowanych przedsięwzięć przez IP,
- pomoc w nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi,
- pomoc w nawiązywaniu współpracy z uczelniami wyższymi współpracującymi z IP,
- profesjonalną obsługę biurową,
- opiekę merytoryczną ekspertów, usługi doradcze i prawne.


 WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH PO PREFERENCYJNYCH CENACH

Oferta skierowana jest do:

 1. przedsiębiorców, którzy w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego,
 • prowadzą działalność nie dłużej niż 24 miesiące,
 • należą do sektora  mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 poz. 672 z zm.).

O przyjęcie do IP mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, pod warunkiem, iż dla ich działalności nie są wymagane szczególne potrzeby lub przystosowanie pomieszczeń. Nie mogą to być firmy prowadzące działalność związaną z materiałami niebezpiecznymi, stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego, uciążliwe dla innych firm w IP, prowadzące działalność sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi oraz wymagające specjalnych warunków BHP, sanitarno – higienicznych itd.


 

Procedura aplikacyjna:

 1. Złożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie do IP w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, który zawiera:

a)   formularz zgłoszenia do Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach,

b)  oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 1. Ocena formularza zgłoszeniowego
 2. Uzyskanie pozytywnej opinii
 3. Podpisanie umowy najmu na czas określony

Preferencyjne stawki najmu stanowią pomoc przyznawaną w ramach pomocy de minimis, w związku z tym podmiot ubiegający się o wynajęcie lokalu na preferencyjnych stawkach najmu, zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o przyjęcie do IP:

 1. oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. oświadczenia o braku decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy
 3. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2014, poz. 1543, z późn. zm.);

 


CENNIK

Cena wynajmu powierzchni biurowej:

    Miesięczna stawka podstawowa czynszu wynosi 20 zł/m2 

    Opłata za wynajem powierzchni biurowej zawiera:

 1. Umeblowane biuro (biurko, kontener, krzesło obrotowe, szafa aktowa, szafka aktowa)
 2. Monitoring
 3. Korzystanie z sali konferencyjnej (5 godzin miesięcznie, kolejne płatne zgodnie z cennikiem)
 4. Korzystanie z sali szkoleniowo – biznesowej (5 godzin miesięcznie, kolejne płatne zgodnie z cennikiem)
 5. Dostęp do pomieszczenia socjalnego
 6. Dostęp do Internetu i linii telefonicznej
 7. Obsługa biurowa
 8. Bezpłatne miejsce parkingowe
 9. Bezpłatna promocja na stronie internetowej i terenie obiektu

    Miesięczna stawka opłat eksploatacyjnych wynosi 9,80 zł/m2

 

Sala konferencyjna i sala szkoleniowa

Ktoś z Państwa planuje szkolenie lub potrzebuje miejsca na spotkanie biznesowe? To zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wynajmu sali konferencyjnej i szkoleniowo-biznesowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach.

Oferta obejmuje wynajem sal na: szkolenia, kursy, konferencje, spotkania, prezentacje, rekrutacje i wiele innych... Oferujemy przestronne i nowoczesne sale, wraz z obsługą, które są doskonałe do organizacji profesjonalnych spotkań i wydarzeń.

Dysponujemy pełnym zapleczem technicznym a zaplanowanie układu i konfiguracji pozwala na indywidualną adaptację pomieszczeń. Znajdujący się obok sali przestronny hol główny stanowi dodatkową powierzchnię wykorzystywaną na przerwy kawowe.

Hol główny może być również wykorzystany jako powierzchnia wystawiennicza.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, tel. 85 814 19 21, 85 814 19 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczymy na to, iż nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 Zapraszamy do współpracy. 

OFERTA sale