Bo w przedszkolu fajnie jest!

czwartek, 02 wrzesień 2021

W środę (11.08), w Urzędzie Marszałkowskim, Burmistrz Krzysztof Gołaszewski podpisał dwie umowy o dotacje na rozbudowę przedszkola nr 2 w Łapach. Ze strony Zarządu Województwa Podlaskiego umowy sygnował Członek Zarządu Województwa – Marek Malinowski.

Gmina Łapy już od dłuższego czasu, szczególnie południowa strona miasta, borykała się z problemem braku miejsc przedszkolnych. W tej chwili, dzięki pieniądzom zewnętrznym oraz dobrej współpracy z zarządem województwa, możliwa będzie nie tylko rozbudowa przedszkola o kolejne cztery sale, ale również bardzo duże pieniądze zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe. To dla nas ogromny sukces, wszyscy mieszkańcy oczekują na rezultaty tej inwestycji – zaznacza burmistrz.

Docelowo, budynek przedszkola będzie dwukondygnacyjny, bez barier architektonicznych, dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Rozbudowa przedszkola umożliwi utworzenie dodatkowych 70 miejsc dla podopiecznych. Przedsięwzięcie przewiduje ponadto realizację specjalnego programu zwiększającego szanse edukacyjne przedszkolaków – w zakresie kompetencji językowych, matematycznych, kształtujących postawę przedsiębiorczą oraz kreatywną u dzieci.

Zintegrowany projekt gminy Łapy „Bo w przedszkolu fajnie jest!” zakończy się w lipcu 2023 roku. Koszt przedsięwzięcia to ponad 5 mln zł, dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i wyniesie 3,6 mln zł.

W środę (11.08), w Urzędzie Marszałkowskim, Burmistrz Krzysztof Gołaszewski podpisał dwie umowy o dotacje na rozbudowę przedszkola nr 2 w Łapach. Ze strony Zarządu Województwa Podlaskiego umowy sygnował Członek Zarządu Województwa – Marek Malinowski.

Gmina Łapy już od dłuższego czasu, szczególnie południowa strona miasta, borykała się z problemem braku miejsc przedszkolnych. W tej chwili, dzięki pieniądzom zewnętrznym oraz dobrej współpracy z zarządem województwa, możliwa będzie nie tylko rozbudowa przedszkola o kolejne cztery sale, ale również bardzo duże pieniądze zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe. To dla nas ogromny sukces, wszyscy mieszkańcy oczekują na rezultaty tej inwestycji – zaznacza burmistrz.

Docelowo, budynek przedszkola będzie dwukondygnacyjny, bez barier architektonicznych, dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Rozbudowa przedszkola umożliwi utworzenie dodatkowych 70 miejsc dla podopiecznych. Przedsięwzięcie przewiduje ponadto realizację specjalnego programu zwiększającego szanse edukacyjne przedszkolaków – w zakresie kompetencji językowych, matematycznych, kształtujących postawę przedsiębiorczą oraz kreatywną u dzieci.

Zintegrowany projekt gminy Łapy „Bo w przedszkolu fajnie jest!” zakończy się w lipcu 2023 roku. Koszt przedsięwzięcia to ponad 5 mln zł, dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i wyniesie 3,6 mln zł.

“Bo w przedszkolu fajnie jest!” – Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt pn.: „Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy

część projektu zintegrowanego współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

Beneficjent projektu: Gmina Łapy

Realizator projektu: Przedszkole Nr 2 w Łapach

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.07.2023 roku

Wartość projektu – 1 351 401,57 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1 148 691,33 zł

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu zintegrowanego jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy poprzez trwałe zwiększenie o 70 liczby miejsc edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz poszerzenie oferty o zajęcia wyrównujące deficyty i zajęcia kompetencyjne do 31.07.2023 r.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 218 dzieci (117K/101M) w wieku przedszkolnym 3-6 lat uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Łapach w latach 2021–2023 oraz 70 nowych dzieci (38K/32M) w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które zostaną zrekrutowane na rok szkolny 2022-2023 po rozbudowaniu przedszkola (rozbudowa realizowana będzie w ramach projektu EFRR, stanowiący element ściśle uzupełniający interwencję EFS).

Zaplanowane działania (wsparcie) w ramach projektu:

  • Realizacja dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujących deficyty oraz zajęć w zakresie kompetencji językowych, matematycznych oraz kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci – zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023;
  • Realizacja działań służących poprawie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli,
  • Organizacja bieżącej działalności utworzonych nowych 70 nowych miejsc przedszkolnych w rozbudowanym budynku Przedszkola nr 2 w Łapach.

Artykuły:

 

 

“Bo w przedszkolu fajnie jest!” – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Projekt pn.: „Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy

część projektu zintegrowanego współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF,

Beneficjent projektu: Gmina Łapy

Okres realizacji projektu: 30.07.2021 – 30.09.2022

Wartość projektu – 4 322 143, 37 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 2 499 815,25 zł

Cel główny projektu: Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łapy poprzez rozbudowę Przedszkola nr 2 w Łapach.

Wskaźniki produktu:

  1. potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 100 osób
  2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.

Artykuły:

"Przedszkole nr 2 po rozbudowie zapewni dodatkowych 70 miejsc dla przedszkolaków"