Zielone Łapy

czwartek, 10 marzec 2022

Gmina Łapy przedstawia informacje na temat projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0938/20 pn. „Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy” złożony do konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.