Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

wtorek, 11 październik 2022

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Łapy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Łapy.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym możesz:

 • uzyskać informacje o programie
 • skonsultować swoją sytuację
 • uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku
 • złożyć wniosek – wniosek jest przekazywany do WFOŚiGW w Białymstoku, gdzie następuje jego weryfikacja merytoryczna
 • otrzymać pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

Punkt konsultacyjny mieści się w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A i jest czynny od poniedziałku do piątku – w godz. 08:00 – 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny – zatem prosimy osoby, które chcą skorzystać z konsultacji o kontakt telefoniczny– tel. 85 814 19 21

 

Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta
 • Dane właściciela i współwłaścicieli (o ile występują): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania.
 • Dowód osobisty Wnioskodawcy – w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania.
 • Nr księgi wieczystej (trójczłonowy) oraz nr działki, na której znajduje się budynek, (jeśli brak nr księgi wieczystej należy ze sobą zabrać dwa inne dokumenty potwierdzające własność nieruchomości np. akt własności lokalu lub budynku i wypis z rejestru budynków, lub inny)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Dochód wnioskodawcy za ubiegły rok wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);
 • Zakres planowanej inwestycji
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku)
 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie)
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług punktu.

 

Gdzie szukać informacji o programie ?

 1. Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Portal Beneficjenta dostępne są na stronie:https://portal.wfosigw.bialystok.pl/
 2. Strona Programu: czystepowietrze.gov.pl
 3. Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 4. Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie, możemy to zrobić, rejestrują się na stronie:  https://portal.wfosigw.bialystok.pl/register_of

 

O PROGRAMIE

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

 

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 • Wymianę źródeł ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę okienną i drzwiową,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,
 • dokumentację: audyt energetyczny, Dokumentację projektową, ekspertyzy.

 

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Osobą, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinna posiadać zaświadczenie potwierdzające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego.

W Gminie Łapy zaświadczenia wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Głównej 50, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 857152550, 857152718 lub poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaświadczenie nie jest natomiast wymagane przy składaniu wniosku o podstawowy poziom dofinansowania.

 

Jakie są formy dofinansowania?

 1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.

 2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego–ścieżka przez Banki. Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

 3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

 

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 30 000 zł

 • Podwyższony poziom dofinansowania: 37 000 zł i 47 000 zł (z prefinansowaniem)

 • Najwyższy poziom dofinansowania: 69 000 zł i 79 000 zł (z prefinansowaniem)

 

Jakie są warunki dofinansowania?

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na których budowę po 31 grudnia
  2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Informacje dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze na dziem 30.09.2022 zdjecie1