Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

wtorek, 10 styczeń 2023

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Łapy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Łapy.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym możesz:

 • uzyskać informacje o programie
 • skonsultować swoją sytuację
 • uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku
 • złożyć wniosek – wniosek jest przekazywany do WFOŚiGW w Białymstoku, gdzie następuje jego weryfikacja merytoryczna
 • otrzymać pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Punkt konsultacyjny mieści się w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A i jest czynny od poniedziałku do piątku – w godz. 08:00 – 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny – zatem prosimy osoby, które chcą skorzystać z konsultacji o kontakt telefoniczny– tel. 85 814 19 21

Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • adres email
 • Dane właściciela i współwłaścicieli (o ile występują): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania.
 • Dowód osobisty Wnioskodawcy – w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania.
 • Nr księgi wieczystej (trójczłonowy) oraz nr działki, na której znajduje się budynek, (jeśli brak nr księgi wieczystej należy ze sobą zabrać dwa inne dokumenty potwierdzające własność nieruchomości np. akt własności lokalu lub budynku i wypis z rejestru budynków, lub inny)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Dochód wnioskodawcy za ubiegły rok wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);
 • Zakres planowanej inwestycji
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku)

Gdzie szukać informacji o programie ?

 1. Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/
 2. Strona Programu: czystepowietrze.gov.pl
 3. Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 4. Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych:

      https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#maksymalne-dotacje

 

UWAGA!!! ZMIANY PROGRAMIE OBOWIAZUJĄ OD 03.01.2023 R.

 

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 • Wymianę źródeł ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę okienną i drzwiową,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,
 • dokumentację: audyt energetyczny, Dokumentację projektową, ekspertyzy.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowegopoziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonegopoziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby nie może przekraczać 40-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2023 r. 120 400 zł)

 • uprawnionych do najwyższegopoziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach najwyższego poziomu dofinansowania.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby nie może przekraczać 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2023 r. 60 200 zł)

Osobą, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania powinna posiadać zaświadczenie potwierdzające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego.

W Gminie Łapy zaświadczenia wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Głównej 50, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 857152550, 857152718 lub poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaświadczenie nie jest natomiast wymagane przy składaniu wniosku o podstawowy poziom dofinansowania.

JAKIE SĄ MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA?

W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • Podstawowypoziom dofinansowania: do 66 000 zł
 • Podwyższonypoziom dofinansowania: do 99 000 zł
 • Najwyższypoziom dofinansowania: do 135 000 zł

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

JAKIE SĄ FORMY DOFINANSOWANIA?

 1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.
 2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego–ścieżka przez Banki. Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrzehttps://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

(dla poziomu podstawowego i podwyższonego)

 1. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI ?

 1. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Uwaga!

Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gminnych punktów konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 1. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl  oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Białymstoku i będzie podlegała bieżącej aktualizacji[1].

Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
 2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

WAŻNE INFORMACJE

 • Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1.Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

2.Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

-zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

-zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3.Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 • Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
 • Wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek VAT -Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 • Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
 • Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie – umożliwia złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

 • Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 • Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu,
 • Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 • Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
 • W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
 • Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach przedsięwzięcia.