BUDŻET OBYWATELSKI Gminy Łapy 2025 – krok po kroku

wtorek, 20 lipiec 2021

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji;
 • propozycje zadań, które zostaną pozytywnie zweryfikowane poddaje się pod głosowanie mieszkańców, które jest jawne;
 • w efekcie, propozycje zadań, które zdobędą najwięcej ważnie oddanych głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu na rok 2025.

 

 PROCEDURA BUDŻETU OBYWATELSKIE

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji;
 • propozycje zadań, które zostaną pozytywnie zweryfikowane poddaje się pod głosowanie mieszkańców, które jest jawne;
 • w efekcie, propozycje zadań, które zdobędą najwięcej ważnie oddanych głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu na rok 2025.

 

 PROCEDURA BUDŻETU OBYWATELSKIE

KROK 1 – POMYSŁ

Zastanów się, co powinno zostać wykonane w ramach środków budżetu obywatelskiego, i opracuj swój pomysł. Jeśli chcesz to spotkaj się z sąsiadami, znajomymi i innymi, których może dotyczyć projekt. Wspólnie się zastanówcie nad potrzebą proponowanego zadania, jego wielkością, rozmachem, ale także lokalizacją i kosztorysem.

Budżet Obywatelski dla Gminy Łapy na 2025 wynosi 800 tys. zł. Pamiętaj, że na realizację jednego zadania można przeznaczyć max 100 000 tys. zł. 

Ważne

W przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

W ramach budżetu obywatelskiego nie będą mogły być zrealizowane zadania:

 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Łapy;
 • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zadania;
 • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
 • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.

KROK 2 – ZGŁOSZENIE ZADANIA

Formularz zgłoszenia zadania udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach: www.lapy.pl  a także w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

Kto może zgłaszać propozycję zadań?

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Łapy.

Jedna osoba może złożyć maksymalnie trzy propozycje zadań na Formularzu zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na 2025 rok.

Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Łapy.

Każdy mieszkaniec może poprzeć kilka propozycji zadań.

Do formularza składanego przez osobę niepełnoletnią należy dołączyć zgodę opiekuna ustawowego.

Ważne

W przypadku złożenia przez jedną osobę większej niż dopuszczana liczby zadań, tj. większej niż 3, wszystkie propozycje tego wnioskodawcy nie będą brały udziału w Budżecie Obywatelskim.

Wypełniając formularz zgłoszenia zadania pamiętaj

Podaj adres miejsca realizacji zadania lub nr działki lub opisz obszar lokalizacji zadania. Krótko opisz projekt wskazując potrzeby jego realizacji. Wskaż problem, jaki zadanie ma rozwiązać oraz określ cele jego realizacji. Z opisu zadania powinno wynikać, jaką zmianę ma przynieść jego realizacja, komu ma służyć oraz jaki ma być efekt podjętych działań. Następnie skalkuluj szacunkowy koszt brutto z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania – wskaż konkretnie, na co mają być wydane środki. Jeśli chcesz możesz dołączyć do formularza dodatkowe załączniki. Pamiętaj, że koszt projektu nie może przekraczać kwoty 100 000 tys. zł

Podaj swoje dane osobowe. Nie zapomnij o danych do kontaktu – być może Komisja zechce doprecyzowania szczegółów dotyczących zadania i będzie musiała skontaktować się z Wnioskodawcą.

Należy pamiętać, że zadania muszą zostać zrealizowane w trakcie roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2025 roku.

 Lista poparcia zadania

Każdy projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego musi posiadać listę poparcia - musisz zebrać 15 podpisów mieszkańców popierających Twój pomysł i złożyć ją razem z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (lista stanowi integralną cześć formularza zgłoszeniowego).

Ważne

Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie osoby popierające jego wniosek, zapoznały się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie www.lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach. Ponadto Wnioskodawca wraz z Formularzem zgłoszeniowym powinien dołączyć podpisaną przez siebie Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 Złóż formularz zadania

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia i Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych złóż w terminie od 17 czerwca do 1 lipca 2024 rMożesz zrobić to na 3 różne sposoby:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej „Budżet Obywatelski” w godzinach pracy Urzędu;
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2025”
 • elektronicznie – w formie skanu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Formularz zostanie uznany za ważny, jeżeli:

 • zostanie czytelnie wypełniony w każdym punkcie,
 • własnoręcznie podpisany,
 • dostarczony do Urzędu Miejskiego w Łapach w terminie od 17 czerwca do 1 lipca 2024 r.

 Ważne

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego. Formularze zgłoszone po upływie terminu lub złożone przez osoby nieuprawnione pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

KROK 3 – OCENA FORMALNA

 Podczas oceny formalnej każde zgłoszone zadanie zostanie poddane analizie formalno-prawnej. W przypadku, gdy Formularz nie będzie spełniał warunków formalnych, w szczególności nie będzie w całości wypełniony to Komisja oceniająca wezwie do uzupełnienia braków zgłoszenia. Dopuszcza się możliwość wezwania telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej. Nieuzupełnienie Formularza we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Weryfikacja pod względem formalno-prawnym będzie polega m.in. na odpowiedzi na pytania:

1) czy zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Gminy Łapy?

2) czy zadanie zgłoszone zostało na właściwym Formularzu?

3) czy Formularz został zgłoszony w terminie?

4) czy Formularz został czytelnie, kompletnie wypełniony i własnoręcznie podpisany?

5) czy do Formularza dołączono listę poparcia podpisaną przez osoby popierającą propozycję zadania?

6) czy w przypadku osoby niepełnoletniej dołączono Zgodę opiekuna ustawowego?

 

KROK 4 – OCENA MERYTORYCZNA

Zweryfikowane pod względem formalno-prawnym propozycje zadań zostaną poddane ocenie  merytorycznej.

Kryteria oceny merytorycznej to:

 1. Ocena zadania pod względem spełniania wymogów: określonych w § 2 ust. 2 i 6 Zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy na rok 2025, tj.
  a) Zgodnie z § 2 ust. 2 - w przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne
  b) Zgodnie z § 2 ust. 6 w ramach budżetu obywatelskiego nie będą mogły być zrealizowane zadania:
  • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
  • które są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Łapy;
  • które po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zadania;
  • których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
  • które nie spełniają kryterium celowości i gospodarności.
 2. Możliwości zrealizowania zadania w trakcie trwania roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r.,
 3. Analiza faktyczna możliwości realizacji projektu przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych i technologicznych,
 4. Kosztu realizacji, który nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł

Komisja będzie mogła wezwać Wnioskodawcę do uszczegółowienia zadania lub złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania. Dopuszcza się możliwość wezwania telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.

Komisja ma prawo sugerowania wnioskodawcy nowych rozwiązań, w tym zmiany miejsca ich realizacji, bądź łączenia z innym zadaniami. Nowe rozwiązania będą mogły być rozpatrywane przez Komisję wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Wnioskodawców zadania.

Ważne!

 W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uszczegółowienia zadania lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, powoduje odrzucenie propozycji zadania.

Wyniki oceny merytorycznej

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja przygotuje i zatwierdzi listę projektów dopuszczonych do głosowania i niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem. Decyzja o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazana zostanie Wnioskodawcy drogą mailową lub na adres wskazany do korespondencji.

Ważne

Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji do Burmistrza Łap. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się w formie papierowej w terminie 7 dni od otrzymania decyzji Komisji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

KROK 5 – GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW

 O wyborze propozycji zadań do realizacji Zdecydują mieszkańcy Gminy Łapy w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu mogą wziąć także osoby niepełnoletnie, które powinny dołączyć do karty do głosowania zgodę opiekuna ustawowego.

Kartę do głosowania w formie papierowej będzie można pobrać ze strony internetowej www.lapy.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach w pierwszym dniu głosowania – 11 września br.

Po raz pierwszy w tym roku uruchomimy elektroniczny formularz do głosowania LUPE, który umożliwi oddanie głosu w wygodny i bezpieczny sposób – nie wychodząc z domu!

Głosować będzie można na 4 sposoby:

 • Złożyć prawidłowo wypełnioną oraz podpisanej kartę do głosowania do urny oznaczonej "Budżet Obywatelski" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach
 • Przesłać prawidłowo wypełniona i podpisaną kartę do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2025"
 • Przesłać prawidłowo wypełniona oraz podpisaną kartę do głosowania po zeskanowaniu na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Prawidłowo wypełnić i przesłać formularz on-line w aplikacji LUPE.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko jeden raz – wskazując wybrane przez siebie zadanie poprzez postawienie znaku X. Jeśli na karcie do głosowania zostanie zaznaczone 2 lub więcej zadań – zostanie ona uznana za nieważną. Podobnie jeżeli mieszkaniec złoży 2 lub więcej kart do głosowania – wszystkie zostaną uznane za nieważne.

Z nieważny uznaje się głos osoby niepełnoletniej bez podpisanej przez rodzica/opiekuna „Zgody opiekuna ustawowego”.

Ważne

Karty do głosowania wypełnione niekompletnie i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

WYBÓR ZADANIA

Za wybrane do realizacji uznane zostaną te zadania, które uzyskają największą ilość głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych pod głosowanie otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje losowanie.

Wyniki głosowania oraz lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2025 zostanie opublikowana do 31 października br.. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach: www.lapy.pl

F.A.Q. - Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, jest to część budżetu gminy, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie.

Jaka kwota dostępna jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy?

W procedurze Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy decydować będą o wydatkowaniu 800 000 tys. zł. Na realizację jednego zadania można przeznaczyć max kwotę 100 000 tys. zł. 

 

Kto może głosować i zgłaszać projekty w budżecie obywatelskim?

W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Łapy. Nie jest wymagane zameldowanie Zgłosić propozycję projektu jak również głosować może także osoba niepełnoletnia, jednakże do formularza zgłoszenia musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego. Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mogą zgłaszać projekty (oraz głosować)  samodzielnie – tj. mogą samodzielnie podpisać formularz zgłoszenia zadania (kartę do głosowania) jednakże do ważności ich czynności musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego.

Wzór zgody opiekuna ustawowego stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Łapach Nr LXXXII/641/24 z dnia 27.03.2024 r. i jest dostępny na stronie www.lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

 

 Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

Jedna osoba może złożyć max. 3 propozycje.

 W jakim terminie można złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpocznie się od 17 czerwca i potrwa - do 1 lipca br.

 Czy jest możliwe zrealizowanie projektu na terenach użytkowanych np. przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie itp.?

Nie. Projekt może być zlokalizowany jedynie na terenach Gminy Łapy. Należy pamiętać, że w przypadku zadań, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Łapy może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

 

Czy do wniosku na plac zabaw trzeba podawać ilość i rodzaj urządzeń, jakie maja być zainstalowane, czy wystarczy tylko określić - plac zabaw?

 Od Państwa zależy poziom szczegółowości wniosku. Jeśli posiadacie Państwo wiedzę i zależy Państwu na konkretnych urządzeniach, które chcielibyście Państwo, aby były elementami placu, zachęcamy do ich wskazania. Jednak nie jest wymagana od wnioskodawców wiedza specjalistyczna.

Gdzie będę mógł zapoznać się ze złożonymi projektami?

Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach pod adresem: www.lapy.pl  

 

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na wykonanie - wnioskodawca projektu, czy gmina?

W chwili wpisania zadania do projektu budżetu Gminy Łapy, staje się ono zadaniem gminy i to on jest właścicielem procesu. Gmina wykonuje całość działań zmierzających do realizacji projektu. 

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić propozycję zadania?

Projekt wymaga poparcia minimum 15 mieszkańców Gminy Łapy i musi być zgłoszony na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, który jest do pobrania ze strony internetowej www.lapy.pl  lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

 

 W jaki sposób autorzy projektów (wnioskodawcy) mogą promować swoje pomysły?

Decyzja ta należy do osób składających dany projekt. Wszystkie projekty (bez udostępniania danych osobowych) zostaną zamieszczone na stronie www.lapy.pl, aby każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać. W oparciu o te informacje, autorzy (wnioskodawcy) będą mogli stworzyć własną strategię promocji.

 

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyzję o wyborze zadania do realizacji podejmą mieszkańcy w głosowaniu jawnym. Zatem o wyborze zadania będzie decydować wyłącznie ilość oddanych głosów przez mieszkańców.

Skąd mam wiedzieć czy dana działka należy do gminy czy nie?

Informacje na temat własności gruntów gminy można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach pok. 301 lub 303 lub pod numerem telefonu: 85 175 22 51 wew. 301 lub 303. Zapytania dotyczące ustalenia własności nieruchomości można również kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..