Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

piątek, 27 listopad 2020

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) dawniej Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to kompleksowy instrument wspierający realizację zadań na drogach zarządzanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Zadaniem FDS jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych.

Źródłem finansowania Funduszu Dróg Samorządowych są wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto może on być zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. 

Jest to narzędzie pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadania realizowane w 2020 - 2021 roku w Gminie Łapy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:


CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: nastąpi przebudowa ul. Boh. Westerplatte na długości 80 m. w zakresie budowy parkingu i wykonania  2 zatok postojowych oraz budowy chodnika z kostki brukowej (również o długości 80 m.). W ramach prac budowalnych wykonane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 272 887,73 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 144 401,98 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 128 485,75 zł.

HARMONOGRAM PRAC: grudzień 2021 – czerwiec 2022

 

 

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Krańcowej na łącznej długości 505 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową, której stan określony jest jako zły z licznymi deformacjami w profilu podłużnym i poprzecznym. Ulica Krańcowa uzyska nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstanie także chodnik o długości 261 m i wykonane zostaną nowe zjazdy oraz przebudowane zjazdy na poszczególne posesje. Przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie wyniesione oraz 1 wyniesione przejście dla pieszych. Wykonane zostaną również oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 328 147,97 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 766 647,01 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 561 500,96 zł.

 HARMONOGRAM PRAC: czerwiec 2021 – październik 2021

Linki do artykułu: Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2529-coraz-blizej-modernizacji-ul-krancowej-jest-umowa-z-wykonawca

Link do artykułu: Ulica Krańcowa odmeiniona po przebudowie http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2881-ulica-krancowa-odmieniona-po-przebudowie

 


 

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: budowa dróg gminnych o łącznej długości 1 138 m, będących do tej pory nieutwardzonymi drogami o nawierzchni żwirowej i z destruktu asfaltowego. Drogi te zyskają nawierzchnię bitumiczną, w drogach zostanie umiejscowiona konieczna infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 2 271 m i liczne zjazdy na posesje. Przebudowanych i wybudowanych zostanie 6 skrzyżowań, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na odcinku 1 430 m będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 4 469 697,00 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 2 682 440,88 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 787 256,12 zł.

HARMONOGRAM PRAC: październik 2020 – marzec 2023

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1893-ulice-piaskowa-i-kolejowa-z-umowami-na-przebudowe


CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ulicy o długości 372 m na odcinku stanowiącym połączenie komunikacyjne między ul. Główną i ul. Polną. Ulica ta posiada obecnie nawierzchnię bitumiczną w złym stanie z licznymi deformacjami, a po inwestycji będzie to nowa nawierzchnia bitumiczna. W pasie drogowym zostanie umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także ciągi pieszo-rowerowe, chodniki o łącznej długości ponad 744 m oraz zjazdy na posesje prywatne. Przebudowane i wybudowane zostaną 2 skrzyżowania  oraz powstanie 1 wyniesione przejście. Na całym nowym odcinku drogi będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 116 559,40 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 417 469,66 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 699 089,74 zł.

HARMONOGRAM PRAC: październik 2020 – czerwiec 2022

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1893-ulice-piaskowa-i-kolejowa-z-umowami-na-przebudowe

Rozpoczęcie prac:http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2892-zaczyna-sie-przebudowa-ul-piaskowej-od-wtorku-26-10-utrudnienia-w-ruchu


CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: prace będą prowadzone na odcinku o długości 380 m. od ul. Goździkowskiej do ul. Wyszyńskiego. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna. Ulica uzyska nową nawierzchnię bitumiczną. Powstaną również nowe chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej, przebudowane zostaną 2 skrzyżowania oraz powstaną 2 wyniesione przejścia dla pieszych i 1 oznakowanie aktywne oraz  na odcinku 380 m. wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 324 798,40 zł.         

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 527 913,38 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 796 885,02 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2020 – październik 2021

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2022-wkrotce-przebudowa-ul-wyspianskiego


CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Cmentarnej na łącznej długości 385 m, posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Ulica ta zyska nową nawierzchnię bitumiczna, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa.Powstaną także chodniki o łącznej długości 385 m i zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na odcinku 270 m powstanie ciąg pieszo-rowerowy.Ulica Cmentarna uzyska nowy wygląd, poprawie ulegnie dostępność do budynków jedno i  wielorodzinnych oraz punktów usługowych.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 188 949,12 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 826 521,51 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY:362 427,61 zł.

HARMONOGRAM PRAC: maj 2020 – październik 2021

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2007-dwie-kolejne-umowy-na-remont-ul-cmentarnej-i-drog-w-plonce-koscielnej

Postęp prac: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2344-ulica-cmentarna-doczekala-sie-przebudowy-powstanie-tez-parking-przy-przedszkolu-nr-2


CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ul. Nowy Rynek i Armii Krajowej na łącznej długości 320,62 m. Ulice te posiadającą w tej chwili nawierzchnię bitumiczną, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Obie ulice uzyskają nową nawierzchnię bitumiczną, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 398 m i zjazdy. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania oraz powstaną 2 wyniesione przejście dla pieszych. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 1 363 951,87 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 945 453,73 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 418 498,14 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – maj 2022

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1997-kolejne-umowy-na-przebudowy-drog-w-lapach-podpisane

Postęp prac: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2592-budowa-ul-nowy-rynek-i-armii-krajowej-3


CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa dwóch dróg gminnych o łącznej długości 340 m, będących do tej pory drogami o nawierzchni żwirowej. Drogi te zyskają nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, w drogach zostanie umiejscowiona kanalizacja deszczowa. Na całej długości przebudowanych dróg powstaną chodniki i zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania, powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 oznakowanie aktywne. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 708 426,54 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 453 763,27 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 254 663,27 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – październik 2021

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/1997-kolejne-umowy-na-przebudowy-drog-w-lapach-podpisane


CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego (ulice na Os. Malarzy) w Łapach na łącznej długości 343 m. Ulice te posiadającą w tej chwili nawierzchnię żwirową, której stan określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Wszystkie cztery ulice uzyskają nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, zostanie w niej umiejscowiona nowa kanalizacja deszczowa. Powstaną także chodniki o łącznej długości 305 m i zjazdy oraz przebudowane zostanie 1 skrzyżowanie. Na całym odcinku będzie odbywał się ruch rowerów poza jezdnią.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 544 273,41 zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 376 212,84 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 168 060,57 zł.

HARMONOGRAM PRAC: grudzień 2020 – listopad 2021

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2042-ulice-na-osiedlu-malarzy-maja-wykonawce

Postęp prac na Osiedlu Malarzy: Ruszyła przebudowa dróg na Osiedlu Malarzy

Postęp prac na Osiedlu Malarzy: Ulice: Gierymskiego, Michałowskiego i Wyczółkowskiego mają nową nawierzchnię


CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna na łącznej długości 1 174 m. Droga nr 106548B posiada obecnie nawierzchnię utwardzoną powierzchniowym utrwaleniem, a droga 106550B powierzchnię żwirową. Stan tych dróg określony jest jako zły posiadający liczne deformacje w profilu podłużnym i poprzecznym. Drogi te przebiegają przez tereny głownie z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Obie drogi zyskają nową nawierzchnię bitumiczną i z kostki betonowo-brukowej, odbędzie się również budowa nowego systemu odwadniania drogowego polegająca na wykonaniu odcinków kanalizacji deszczowej. Wybudowany zostanie chodnik na łącznej długości 650 m i pobocze na łącznej długości 524 m oraz zjazdy na posesje. Powstanie 1 wyniesione przejście dla pieszych i 1 oznakowanie aktywne.

KOSZTY CAŁKOWITE INWESTYCJI: 2 685 090,00  zł.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RFRD: 1 611 376,63 zł.

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE GMINY ŁAPY: 1 073 713,37 zł.

HARMONOGRAM PRAC: listopad 2020 – luty 2023

Umowa z wykonawcą: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2007-dwie-kolejne-umowy-na-remont-ul-cmentarnej-i-drog-w-plonce-koscielnej

Ruszyła przebudowa dróg w Płonce Kościelnej: http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2875-ruszyla-przebudowa-drog-w-plonce-koscieln