Terminy i opłaty

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania co drugi miesiąc, uiszczając kwotę należną za dwa następujące po sobie miesiące.

Opłaty uiszcza się do 15-tego dnia drugiego miesiąca:
 - opłata za styczeń i opłata za luty - do 15 lutego;
 - opłata za marzec i opłata za kwiecień - do 15 kwietnia;
 - opłata za maj i opłata za czerwiec - do 15 czerwca;
 - opłata za lipiec i opłata za sierpień - do 15 sierpnia;
 - opłata za wrzesień i opłata za październik - do 15 października;
 - opłata za listopad i opłata za grudzień - do 15 grudnia.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Łapach - na indywidualnie nadany dla każdego składającego deklarację nr konta podany w otrzymanych informacjach potwierdzających złożenie deklaracji. 

W przypadku braku lub zagubienia numeru konta należy kontaktować się z Urzędem Miejskim pokój nr 10 lub pod numerem telefonu 85-7152251, nr wew. 510.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany od 1 czerwca 2021 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny – 24 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4,55 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została w Uchwale Rady Miejskiej w Łapach Nr XXXIX/303/21 z dnia 2021-05-14 - w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xxxix-303-21-z-dnia-2021-05-14-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix-238-20-rady-miejskiej-w-lapach-z-dnia-8-grudnia-2020-roku.html