Dlaczego warto segregować?

Śmieci zbierane selektywnie i nieselektywnie

Zbieranie odpadów w sposób selektywny to nic innego jak segregowanie śmieci, które polega na wyodrębnieniu z odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym strumieni odpadów: makulatury, szkła, plastiku, metalu, odpadów zielonych, które można ponownie przetworzyć i wykorzystać surowiec wtórny.

Odpady segregowane należy zbierać w worki: papier –  w worek w kolorze niebieskim, plastik i metal – worek żółty, szkło - zielony,  odpady zielone - w worek brązowy. Worki zapewnia odbierający odpady.

Pozostałe po segregacji zmieszane odpady komunalne, nie zawierające odpadów niebezpiecznych, winny trafić do pojemnika na odpady, do którego zapewnienia zobowiązany jest właściciel nieruchomości.

Nieselektywne zbieranie odpadów, to pominięcie segregacji makulatury, szkła, plastiku, metalu i odpadów zielonych i wrzucenie wszystkich odpadów do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Odbiór odpadów komunalnych.

W domach jednorodzinnych odpady komunalne zmieszane będą odbierane raz na dwa tygodnie, a w przypadku osób deklarujących segregację odpadów dodatkowo raz w miesiącu odbierane będą odpady segregowane w workach (konkretne dni odbioru dla danej nieruchomości zostaną wskazane w czerwcu w ogłoszeniach i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach).

W zabudowie wielorodzinnej (blokach) odbiór odpadów będzie się odbywał raz w tygodniu.

Zgodnie z art. 6 s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku: "W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2."

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Łapach przy ul. Mostowej 9 czynnym od wtorku do soboty w godz. 7.00 – 15.00 odbierane będą: makulatura, opakowania wielomateriałowe, plastik, metal, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, farby, baterie, akumulatory, leki, świetlówki, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe.

Segregując zyskujemy

Segregując odpady ograniczamy ilości odpadów trafiających na składowiska, odzyskujemy surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów, ograniczamy zużycie surowca naturalnego, oszczędzamy zużycie energii i ograniczamy ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery.

Osoby segregujące odpady płacą niższe stawki za odbiór śmieci i oszczędzają od kilkudziesięciu do ponad 100 zł rocznie.

W Elementarzu segregacji przedstawiono w jaki sposób należy segregować poszczególne rodzaje odpadów.

Elementarz segregacji

 Dlaczego warto segregować odpady:

- Segregujący płaci mniejszą opłatę za odbiór odpadów.

- Segregując odpady zmniejszamy ilość śmieci kierowanych na składowiska odpadów.

- Dzięki recyklingowi ograniczamy zużycie surowców, energii oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza i zapobiegamy dewastacji terenów, gdzie wydobywane są surowce.

- Każdy 1000 kilogramów zebranej stłuczki szklanej pozwala zaoszczędzić aż 1200 kilogramów surowców, z których produkuje się szkło (głównie piasku).

- Przerabiając makulaturę odzyskujemy papier co pozwala zaoszczędzić drzewa: 1 megatona selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 17 drzew i 1200 l wody i energii,

- 1 kg papieru poddany ponownemu przetworzeniu, to o 0,9 kg CO2 mniej w atmosferze.

- Produkcja papieru z nowo wyciętych drzew wymaga zużycia 2,5-krotnie więcej energii, niż w przypadku wykorzystania surowca wtórnego, jakim jest makulatura.

- Do recyklingu nadaje się tylko niezanieczyszczona makulatura, zanieczyszczona wymaga użycia dodatkowo odpowiednich technologii i urządzeń do przeprowadzenia takiego procesu.

- Nie oddane do recyklingu plastiki rozkładają się przez tysiące lat i zaśmiecają naszą planetę.