Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łapy w sprawie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy

środa, 10 lipiec 2024

Burmistrz Łap na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz.U. z 2024 r. poz. 721) ), art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz uchwały Nr XLIV/624/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy ogłasza:

konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Łapy w sprawie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Gminy Łapy w sprawie poddanej konsultacji.

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) konieczne jest określenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wskazać obszar, który ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinien zostać objęty wsparciem w ramach GPR. Z obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, który nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 10.07.2024 r. do 14.08.2024 r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy, w następujących formach:

 1. w formie pisemnej poprzez Formularz zgłaszania uwag (dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach, zakładka Aktualności – https://www.lapy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Łapach: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, do skrzynki na ankiety znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta, w terminie trwania konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Łapach.

 1. w formie elektronicznej poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach zakładka Aktualności https://www.lapy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl - po kliknięciu w link do formularza oraz poprzez wysłanie wypełnionego Formularz zgłaszania uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. ustnie do protokołu podczas zbierania uwag ustnych w dniu 29 lipca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach 17.00-19.00 w Ośrodku Przedsiębiorczości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24a, 18-100 Łapy
 3. w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu
  30 lipca 2024 r. (wtorek) w godzinach 17.00 – 19.00 w Ośrodku Przedsiębiorczości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24a, 18-100 Łapy.

Dokumenty dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy, tj.:

 1. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy
 2. mapa w skali 1:5000, sporządzona z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej prezentująca obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji wyznaczony w gminie Łapy,
 3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy

dostępne będą na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Łapach https://www.lapy.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach (BIP) http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy, Punkt Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówiony zostanie przebieg konsultacji społecznych oraz wskazane zostaną zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nic. Informacja będzie powszechnie dostępna.

 1. Zasięg terytorialny konsultacji.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Łapy.

 1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Referatu Inwestycji.

Dokumenty do pobrania:

 • projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy (plik w .pdf)
 • mapa w skali 1:5000, sporządzona z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej prezentująca obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji wyznaczony w gminie Łapy (plik .pdf)
 • Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapy (plik .pdf)
 • Formularz zgłaszania uwag (.doc)
 • Formularz zgłaszania uwag (.pdf)
 • Formularz on-line: https://forms.gle/SW7kHQDWPZ8wFYBm8