Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Łapy

środa, 10 kwiecień 2024

Burmistrz Łap ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy Łapy w 2024 r.:

 • w zakresie polityki społecznej:
  1. promowanie działań dotyczących zdrowego trybu życia i profilaktyki,
  2. podejmowanie działań socjalno-pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób bezrobotnych,
  3. organizowanie zajęć (np. w formie klubów) dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemami alkoholowymi; prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
  4. popularyzacja wśród młodzieży wzorców i postaw trzeźwego spędzania wolnego czasu,
  5. udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  6. inspirowanie, wdrażanie i promowanie rozwiązań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia:
  1. organizowanie imprez kulturalnych,
  2. wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania tradycji narodowej i rozwoju świadomości narodowej,
  3. promocja Ziemi Łapskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i historycznych Gminy Łapy,
  4. stymulowanie rozwoju gospodarczego Gminy Łapy (aktywne poszukiwanie inwestorów, promocja walorów gospodarczych),
  5. stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,
  6. organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego,
  7. wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie kursów językowych i tematycznych,
  8. wspieranie przedsięwzięć zapewniających poprawę warunków dostępu do systemu kształcenia;
  9. wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych,
  10. wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych,
  11. wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych, itp.,
  12. promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.
 • w zakresie ochrony środowiska i ekologii:
  1. realizacja projektów edukacyjnych kształtujących świadomość i postawy proekologiczne.
 • w zakresie wspierania aktywności mieszkańców i budowy społeczeństwa informacyjnego:
  1. organizowanie stałych miejsc spotkań mieszkańców, wspieranie inicjatyw sąsiedzkich,
  2. dofinansowanie udziału własnego w finansowanych ze źródeł zewnętrznych projektach Organizacji,
  3. promocja i organizacja wolontariatu.
 • w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami:
  1. zapobieganie bezdomności zwierząt,
  2. zapewnienie doraźnej opieki nad zwierzętami.
 • w zakresie turystyki i rekreacji
  1. wyznaczanie i oznakowanie szlaków i miejsc turystycznych,
  2. opracowywanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory Ziemi Łapskiej,
  3. kreowanie i rozwój produktów turystycznych, organizacja imprez i gier miejskich.

W ramach realizacji zadań wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu m.in.: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, działalność kulturalną, edukacyjną i rekreacyjno-sportową, podnoszenie świadomości różnych grup społecznych w zakresie praw zwierząt, opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania (m.in. zapobiegania porzucaniu zwierząt przez właścicieli oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez organizację zabiegów kastracji lub sterylizacji psów i kotów bezdomnych i właścicielskich), propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, realizację pasji i zainteresowań oraz organizację kolonii, półkolonii i obozów.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert dostępna: tutaj

Informacji w sprawie konkursu udziela p. Urszula Romualdowska, Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, p. 203, tel. 85 715 22 51, w. 203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Link do konkursu: Konkursy / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Łapy w 2024 roku w zakresie: polityki społecznej; kultury, oświaty, sportu i zdrowia; ochrony środowiska i ekologii; wspierania aktywności mieszkańców i budowy społeczeństwa informacyjnego; ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami oraz w zakresie turystyki i rekreacji. - witkac.pl

 1. Oferty zaleca się sporządzać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl. Formularz oferty konkursowej w serwisie witkac.pl jest zgodny z wzorem określonym w aktualnym załączniku nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Niezbędne jest podpisanie oferty, w tym oferty wygenerowanej w serwisie witkac.pl podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2024 r. do godz. 15:30 (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Miejskiego):
 • osobiście w godzinach: poniedziałek:  8.00 - 16.00, wtorek-piątek: 7.30 - 15.30 w Urzędzie Miejskim ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy;
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP ;
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty złożone tylko w generatorze, bez złożenia podpisanej oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Oferty złożone nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łapach oświadczenie o wycofaniu oferty.

 1. W ofercie należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w pkt. III ppkt. 6 oferty.
 2. Obligatoryjnie należy złożyć:
 3. a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, innym rejestrem lub ewidencją.
 4. b) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym (w przypadku kół gospodyń wiejskich - wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich).
 5. c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
 6. d) kopię umowy lub statut spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 7. e) kopię pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 1. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 5.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

LInk do BIP: Ogłoszenie z dnia 2024-04-10 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Łapy w 2024 r. - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach (wrotapodlasia.pl)