LXXVI sesja Rady Miejskie. Transmisja online dn. 24.11 od godz. 10.00

piątek, 17 listopad 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1463; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zwołuję LXXVI sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 10:00.Obrady zostaną przeprowadzone w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Transmisja od godz. 10.00 dnia 24.11.2023 r.: TUTAJ

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2024 r.
 4. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2023 – 2026. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/586/23 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 października 2023 r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2024 r. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach w postaci prawa własności nieruchomości. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Program Usług Społecznych w Gminie Łapy. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Łapy na lata 2024-2026. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla gminy Łapy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 15. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Przyjęcie protokołu nr LXXIV/23 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 11 października 2023 r.
 19. Przyjęcie protokołu nr LXXV/23 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 października 2023 r.
 20. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady

Krystyna Grabowska


Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

Transmisja od godz. 17.00 dnia 22.11.2023 r.: TUTAJ

 Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2024 r.
 4. Informacja nt. realizacji funduszu sołeckiego w 2023 r.
 5. Analiza projektu budżetu na 2024 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Łapach.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu nr 62/23 ze wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 25 października 2023 r. 
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

 Sławomir Jan Maciejewski

Załączniki