Nabór na wolne stanowisko pracy audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim

piątek, 03 listopad 2023

Burmistrz Łap ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Łapach.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. analiza ryzyka, planowanie i przygotowywanie zadań audytowych we wszystkich obszarach działalności jednostki,
 2. wykonywanie badań, analiza wyników, formułowanie ustaleń i opracowywanie rekomendacji,
 3. doradztwo w zakresie doskonalenia systemu kontroli wewnętrznej oraz poprawy efektywności.
 4. prace o charakterze biurowo organizacyjnym związane z działalnością audytu wewnętrznego,
 5. planowanie, przygotowanie i wykonywanie samodzielnie prowadzenie zadań audytowych,
 6. wypełnienie postanowień dotyczących audytu wewnętrznego sformułowanych w ustawie o finansach publicznych.

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do przeprowadzania audytu wewnętrznego tj:
  • posiadanie jedenego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Finansial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Finansial Analyst (CFA) lub
  • złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub
  • posiadanie uprawnienia biegłego rewidenta lub
  • odbycie dwuletniej praktyki z zakresu audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość podstawowych pojęć, standardów i metod audytu,
 2. doświadczenie pracy w JST w dziedzinie informatyki, finansów lub organizacji i zarządzania,
 3. doświadczenie lub wiedza w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji,
 4. znajomość Arkusza Kalkulacyjnego MS EXCEL,
 5. podstawowa wiedza z dziedziny audytu systemów informatycznych,
 6. wiedza i doświadczenia w analizie lub zarządzaniu ryzykiem,
 7. podstawowa wiedza z dziedziny finansów publicznych,
 8. znajomość zasad i podstaw rachunkowości,
 9. umiejętność dokonywania analiz, logika myślenia, umiejętność uczenia się,
 10. umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli (opisy, analizy, wnioski),
 11. wysoka kultura osobista.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. oświadczenie kandydata (dostępne na bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) w zakładce „oferty pracy”,
 7. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia  14 listopada 2023 r.

Miejsce: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24 – sekretariat

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Łapach”

6. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do sześciu miesięcy,
 2. wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
 3. miejsce pracy: Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24,
 4. wynagrodzenie zgodnie z przepisami.

7. Informacje dodatkowe:

1. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łapach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

3. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane. (Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łapach).

4. niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia

5. informacji o wynikach naboru w BIP odebrać osobiście za pokwitowaniem swoje dokumenty za okazaniem dowodu tożsamości w pokoju nr 109, dokumenty nie będą odsyłane kandydatom, po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone,

6. informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.