LIX sesja Rady Miejskiej. Transmisja online 30.09 o godz. 10.00

piątek, 23 wrzesień 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 30 września 2022r. (piątek) o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach, ul. generała Władysława Sikorskiego 22A.

 Transmisja online w dniu 30 września (piątek) od godz. 10.00: TUTAJ     

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za pierwsze półrocze 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto i Gminę Łapy oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2022-2025. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ws. ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu nr LVII/22 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 01 sierpnia 2022 r.
 15. Przyjęcie protokołu nr LVIII/22 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2022 r.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Dariusz Wincenciak


Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. (środa) o godz. 17:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Wystąpienie mieszkańca gminy Łapy.
 4. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za pierwsze półrocze 2022 roku.
 5. Zgłaszanie przez radnych pisemnych wniosków do projektu budżetu na 2023 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Łapach.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu nr 47/22 ze wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 24 sierpnia 2022
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łapach w dniu 24 sierpnia 2022 r.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Sławomir Jan Maciejewski