Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach

piątek, 24 czerwiec 2022

We wtorek, 21 czerwca, w sali Domu Kultury odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach połączone z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz słuchacze i przyjaciele UTW. Swoją obecnością zaszczycili nas: sekretarz gminy  - Joanna Micota, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  - Krystyna Grabowska, dyrektor biblioteki -  Małgorzata Roszkowska, z-ca dyr. Domu Kultury  - Dorota Nysztor, wicedyrektor ZSM - Barbara Łabęcka.

Obecnych serdecznie powitała prezes UTW Barbara Gogolewska, która złożyła sprawozdanie z działalności za rok 2021/2022. Mimo pandemii, podjęto i zrealizowano wiele działań i projektów. 

Słuchacze brali aktywny udział w wykładach, spotkaniach,  proponowanych zajęciach. Mieli okazję realizować i rozwijać swoje pasje w różnych sekcjach, a także w miarę możliwości zadbać o swoje zdrowie podczas gimnastyki usprawniającej, marszów nordic walking i wycieczek. 

Realizacja wielu działań była możliwa dzięki życzliwości i dobrej współpracy z władzami samorządowymi, wieloma instytucjami i placówkami z naszej gminy, a także dużego zaangażowania i aktywności wielu członków UTW. Szczególne podziękowanie składamy dyrekcji i pracownikom naszej biblioteki, współpraca z nimi była i jest wzorcowa. W dalszej części głos zabrała pani sekretarz i pani dyrektor biblioteki, które skierowały do studentów słowa uznania i podziękowania, a także życzenia wszelkiej pomyślności.

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Sadowska, zapoznała zebranych z działalnością komisji za rok 2021, po czym jednogłośnie w głosowaniu jawnym udzielono absolutorium Zarządowi UTW. W oczekiwaniu na koncert, krótka przerwa pozwoliła na refleksje i rozmowy koleżeńskie przy kawie. Spotkanie zakończyło się występem zespołu folklorystycznego gminy Łapy pn. "... Kolej na Łapianki". Z przyjemnością wysłuchano tradycyjnych piosenek ludowych w nowych aranżacjach. Wspaniała atmosfera i muzyka zachęciła słuchaczy do wspólnego śpiewania. I tym miłym akcentem zakończono uroczystość.

Zarząd UTW