L sesja Rady Miejskiej w Łapach

czwartek, 13 styczeń 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) zwołuję L Sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu  20 stycznia(czwartek) 2022 r.o godz. 10.00. Obrady zostaną przeprowadzone w sali budynku Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej -Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Daniłowie Dużym. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2022-2025. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/438/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/20 z dnia 30 października 2020 r. Rady Miejskiej w Łapach w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Łapach. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru, terminów jej płatności oraz zwolnienia. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu handlu. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał za II półrocze 2021.
 17. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Jan Maciejewski

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali budynku Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
 4. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2021 – sprawozdanie.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu nr 36/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu z dnia 27.10.2021 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr 37/21 z wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa z dnia 27.10.2021 r.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

Załączniki