Wyniki konsultacji projektu uchwały w spr. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

poniedziałek, 18 październik 2021

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2022 r.

Konsultacje  zostały przeprowadzone w sposób określony w Uchwale nr LIX/756/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Podl. Nr 284 poz. 3648 z dnia 30 listopada 2010 r.) w okresie od 4 października 2021 r. do 14 października 2021 r.

Projekt Programu w dniu 24 września 2021 r. został umieszczony na stronie internetowej www.lapy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu był także dostępny w holu Urzędu Miejskiego w Łapach.

Opinie i propozycje zmian do Programu można było wyrazić podczas otwartego spotkania, które zaplanowano dnia 7 października 2021 r. o godz. 17.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz mogły być zgłaszane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy za pomocą formularza dostępnego na gminnej stronie internetowej, na BIP-ie i w holu Urzędu Miejskiego w Łapach. Ww. okresie podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie wzięły udziału w otwartym spotkaniu oraz nie wniosły żadnych uwag, opinii ani propozycji do projektu Programu.

Biorąc pod uwagę, iż konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr LIX/756/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 października 2010 r. należy uznać je za ważne.

Informacja o wynikach konsultacji została opublikowana na www.lapy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach, wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach oraz  przedłożona Radzie Miejskiej.

Załączniki